Poziv na testiranje – koordinator projekta

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto koordinatorice projekta “competenveNET”, održalo je dana 22. veljače 2018. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na oglas te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (prema redoslijedu zaprimanja prijava):

1. ANAMARIJA KOLAREVIĆ, V. NAZORA 9, ILAČA

2. BILJANA VUKOVIĆ, RADNIČKA 55, VUKOVAR

3. KLAUDIJA ŠESTAK, V. NAZORA 13A, ILAČA

 

Kandidati se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u zgradi Općine Tovarnik, A. G. Matoša 2, Tovarnik u prostoriji Općinske vijećnice dana

28. veljače 2018. godine ( srijeda ) u 12:00 sati

 Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta kandidata/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Sukladno odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) smatra se da je kandidat koji nije pristupilo prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Ostale informacije vezano uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i Uputama i drugim izvorima za pripremanje kandidata za Provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Tovarnik ( www.opcina-tovarnik.com) i oglasnoj ploči Općine Tovarnik.

Točnim odgovorom smatra se ispravan odabir ponuđenog odgovora odnosno potpun i točan odgovor na postavljeno pitanje. Svaki točan odgovor vrijedi ½ boda. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 10 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

KLASA: 112-01/18-04/02
URBROJ: 2188/12-03/01-18-6
Tovarnik, 22.02.2018.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu oglasa
Jasmin Budinski

 

PRILOZI

Opis poslova i podaci o plaći

Obavijesti i upute

Leave a Comment

Skip to content