Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama zajamčeno pravo na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj. Ukoliko želite doći do informacije koja Vam je potrebna, svoje pravo možete ostvariti na sljedeći način:

 1. Provjerite je li informacija već javno objavljena na Internet stranici tijela javne vlasti
 2. Ako informacija nije javno dostupna, zahtijevajte informaciju od službenika za informiranje u tijelu javne vlasti pisanim ili usmenim putem.

Općina Tovarnik s obzirom na svoj djelokrug posjeduje informacije koje su razvrstane su po područjima rada odnosno tijelima Općine Tovarnik sukladno poslovima koje obavljaju tijela u kojima informacija nastaje:

Općinsko vijeće Općine Tovarnik
 • izborna dokumentacija o izborima za Općinsko vijeće i mjesnu samoupravu
 • pripremni materijali za sjednice (prijedlozi općih i pojedinačnih akata, planova, programa, strategija i sl.)
 • opći akti Općinskog vijeća (Statuti, poslovnici, proračuni, odluke o usvajanju proračuna, odluke o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna, prostorni plan i ostali opći akti iz nadležnosti Općinskog vijeća)
 • pojedinačni akti Općinskog vijeća (rješenja, odluke o dodjeli koncesija, pojedinačne odluke o pravima pojedinaca, odluke o počasnom građaninu, odluke o dodjeli priznanja i sl.)
 • odluke o imenovanju komisija, radnih tijela, povjerenstava i odbora Općinskog vijeća
 • odluke o uspostavljanju suradnje s jedinicama lokalne samouprave
 • planovi, strategije, procjene, programi
 • zapisnici sa sjednica vijeća (na papirnatom mediju i tonski zapis)
 • popis osoba kojima su dodijeljena javna priznanja
Općinski načelnik
 • dokumentacija vezana za izbore načelnika
 • akti načelnika ( opći i pojedinačni )
 • ugovori iz djelokruga Općine Tovarnik
 • sklopljeni sporazumi i povelje prijateljstva s jedinicama lokalne samouprave
 • planovi, zaključci, strategije, programi, pravilnici
 • javni natječaji koje raspisuje načelnik za dodjelu koncesija, za prijem u službu, za javnu nabavu, za dodjelu stipendija, za predlaganje programa i projekata u kulturi, športu i socijalnoj skrbi
 • ostala dokumentacija nastala radom općinskog načelnika
Jedinstveni upravni odjel
 • informacije vezane za uređenje naselja i stanovanje,prostorno i urbanističko planiranje,komunalno gospodarstvo
 • informacije vezane za zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša
 • informacije vezane za socijalna skrb
 • informacije vezane za društvene djelatnosti
 • informacije vezane za imovinsko-pravne poslove
 • informacije vezane za nacionalne manjine
 • informacije vezane za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i gospodarstvo
 • informacije vezane za izgradnju objekata u Općini Tovarnik
 • informacije vezane za zaštitu i spašavanje
 • informacije vezane za službeničke odnose
 • informacije vezane za računovodstvo, financije i proračun
 • informacije vezane za uredsko poslovanje

 

OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Pristup informacijama  te ponovna uporaba informacija se ostvaruju bez naknade.

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA I DOKUMENTI

Godišnje izvješće 2023

Godisnje_izvjesce 2022

Godisnje_izvjesce za 2021. – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.
Godisnje_izvjesce    Godisnje_izvjesce

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. g.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. g.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. g.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Tovarnik
Odluka o određivanju službenika za informiranje

PRAVNI LIJEK

Ukoliko Vaš zahtjev bude odbijen ili odbačen ili tijelo javne vlasti ne odluči o Vašem zahtjevu u zakonom propisanom roku, možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje putem prvostupanjskog tijela odnosno neposredno Povjereniku (šutnja uprave). Protiv odluke Povjerenika za informiranje možete podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu, kao i u slučaju kada Povjerenik za informiranje ne riješi žalbu u zakonskom roku.

Skip to content