PROFIL KUPCA

PODATCI O NARUČITELJU

Naziv: Općina Tovarnik
Sjedište: Tovarnik, A. G. Matoša 2
OIB: 38906942564
Telefon: 032/524-023
URL: www.opcina-tovarnik.hr

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Naziv: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Adresa: A. G. Matoša 2, Tovarnik
Telefon: 032/524 023
e-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr

 

PLANOVI NABAVE

Planovi javne nabave za 2024. g.
Planovi javne nabave za 2019. g.
Planovi javne nabave za 2018. g.

 

REGISTRI UGOVORA

Registar ugovora za 2021. g.
Registar ugovora za 2019. g.

 

SUKOB INTERESA

Izjava o postojanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa

 

IZJAVE I PRAVILNICI

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Općina Tovarnik, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne  novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije,  kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za  odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na  sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija,  primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i  provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja,  zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

TEHNIČKE KONZULTACIJE

Općina Tovarnik, temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i  informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u  vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na  tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,   koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi  dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i  transparentnosti.

 

VAŽNE POVEZNICE

Zakon o javnoj nabavi

Elektronički oglasnik javne nabave

portal javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Skip to content