Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) , tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

PLANOVI SAVJETOVANJA

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. god.

 

SAVJETOVANJA U TIJEKU

2.6.2022. – PRETHODNO JAVNO SAVJETOVANJE  O PRIJEDLOGU UGOVORA O KONCESIJI ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Na temelju članka 77. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom ( “Narodne novine” br. 84/21) Općina Tovarnik objavljuje javno savjetovanje o prijedlogu ugovora o koncesiji te cijenama za pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik. 

Molimo sve zainteresirane građane da svoje primjedbe u pisanom obliku dostave  do 30.06.2022. na adresu A. G. Matoša 2, Tovarnik ili na e-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr

prijedlog ugovora s cijenama

 

 

 

 

Skip to content