Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) , tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

PLANOVI SAVJETOVANJA

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. god.

SAVJETOVANJA U TIJEKU

[accordion][toggle title=”Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi donošenja Odluka koje su u nadležnosti Općinskog vijeća”]

Dana 17.2.20221 Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi donošenja Odluka koje su u nadležnosti Općinskog vijeća a koje možete vidjeti u nastavku.

Pozivamo sve građane Općine Tovarnik da se uključe u javno savjetovanje u vezi donošenja  navedenih odluka te da daju svoje, prijedloge, primjedbe i komentare i to do 21.02.2022.

Na e-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr
Adresu: Općina Tovarnik, A. G. Matoš 2, 32249 Tovarnik

prijedlog odluke o drugim izmjenama odluke o koeficijentima službenika i namještenikua JUO (1)

prijedlog odluke o prvim izmejnama odluke o osnovici i koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika (1)

prijedlog odluke o ocjenjivanju službenika (1)

prijedlog pravilnika o poslovanju vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (1)

prijedlog odluke o ustrojstvu JUO Općine Tovarnik (1)

prijedlog poslovničke odluke o izmjeni poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik (1)

prijedlog statuta općine tovarnik (1)

prijedlog odluke o naknadi za novorođeno dijete (1)

Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza radnika (1)

prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik (1)

prijedlog odluke o kupovini poslovnog udjela (1)

prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog_poljoprivrednog zemljišta (2)

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Tovarnik političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 2022. god. (1)

[/toggle][toggle title=”Prijedlog plana proračuna Općine Tovarnik za 2022. godinu, 15.11.2021. – 14.12.2021.”]

15. 11. 2021.
Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi donošenja PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. Pozivamo sve građane Općine Tovarnik da se uključe u javno savjetovanje u vezi donošenja proračuna Općine Tovarnik za 2022. god. i projekcija za 2023. i 2024. god. te na propisanom obrascu daju svoje, prijedloge, primjedbe i komentare.
Savjetovanje s javnošću od 15.11. do 14.12. 2021. Sudjelovati u savjetovanju možete putem obrasca za savjetovanje, koji ćete popuniti i dostaviti:
Na e-mail: opcinatovarnik@gmail.com
Adresu: Općina Tovarnik, A. G. Matoš 2, 32249 Tovarnik

Prijedlog plana proračuna za 2022. godinu

obrazac za sudjelovanje

[/toggle][toggle title=”Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, 4.11.2021. – 4.12.2021.”]

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021). Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge, a člankom 66. Zakona propisano je koje sve odredbe treba ta Odluka sadržati. Slijedom toga, Općina Tovarnik je sastavila nacrt prijedloga nove Odluku o načinu pružanja javne usluge
sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik Odlukom se, kao i do sada, propisuje da se, kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja koje traje mjesec dana, koristi zapremina (volumen) posude za miješani komunalni otpad i evidentirani broj primopredaja otpada tijekom obračunskog razdoblja. Na taj način korisnici mogu utjecati na ukupne troškove usluge smanjenjem broja predaja miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja što se postiže urednim odvajanjem otpada koji se može reciklirati te biootpada, kako bi se na zbrinjavanje predala to manja količinu miješanog komunalnog otpada odvoz kojega se naplaćuje u varijabilnom dijelu cijene javne usluge.

Korisnici javne usluge se u Odluci dijele na korisnike koji su kućanstvo (potkategorije a. obiteljske kuće i b. stambene zgrade) i korisnike koji nisu kućanstvo (pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, fizičke osobe iznajmljivači nekretnina koji pružaju ugostiteljske usluge). Korisnici kategorije kućanstvo, potkategorija a. obiteljske kuće i korisnici koji nisu kućanstvo u sklopu standardnog ugovora dobit će na korištenje, ovisno o potrebi, po jedan spremnik zapremine 60L, 120 L ili 240 L za odvojeno sakupljanje: (1) miješanog komunalnog otpada, (2) papira te (3) ambalažnog otpada (plastike) kao i jedan spremnik zapremine 80 L za odvojeno sakupljanje (4) biootpada. Ukoliko korisnik želi kompostirati biootpad, može od davatelja javne usluge preuzeti vrtni komposter ili nabaviti svoj vlastiti komposter, o čemu će se izjasniti u Izjavi o
korištenju javne usluge. Korisnici kategorije kućanstvo, potkategorija b. stambene zgrade u pravilu koriste zajedničke spremnike za navedene vrste otpada, a veličina spremnika određuje se sukladno veličini stambene zgrade, odnosno broju korisnika u zgradi, dok se udio pojedinog korisnika u korištenju zajedničkog spremnika određuje dogovorom suvlasnika ili, ako se takav dogovor ne postigne, davatelj javne usluge svim korisnicima u zgradi određuje isti udio u korištenju zajedničkog spremnika.

Cijenu javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Odlukom su predviđene i ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno Zakonu, uključuje sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, kao što su: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge te troškovi propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom. Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Općine Tovarnik jedinstvena je za sve korisnike javne usluge kategorije kućanstvo i kategorije ne-kućanstvo te se može umanjiti ukoliko korisnici umjesto odvoza odluče kompostirati biootpad. Novom Odlukom se prvenstveno potiče korisnike javne usluge na predaju otpada
odvojeno po vrstama kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te količina otpada koji se trenutno odlaže na odlagalištu, a u budućnosti će se uz velike troškove obrađivati u centru za gospodarenje otpadom.

Savjetovanje s javnošću od 4.11. do 4.12. 2021.
Sudjelovati u savjetovanju možete putem obrasca za savjetovanje, koji ćete popuniti i dostaviti:
Na e mail: opcinatovarnik@gmail.com
Adresu: Općina Tovarnik, A. G. Matoš 2, 32249 Tovarnik

PRILOZI

nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik, 19.10.2021.”]

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik 2021

[/toggle]

[/accordion]

DOKUMENTI ZA KOJE SU SAVJETOVANJA ZAVRŠENA

[accordion]

[toggle title=”Savjetovanje s javnošću 19.11.2020.”]

PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU

REBALANS 1

REBALANS 2

[/toggle]

[toggle title=”Nacrt prijedloga proračuna Općine Tovarnik za 2021. g., 3.11.2020.”]

Tovarnik prijedlog proračuna 2021.

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog odluke o prvim izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tovarnik za 2020. g.”]

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020

Opći dio proračuna

Posebni dio proračuna

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi odluka za 26. sjednicu Općinskog vijeća”]

Dana 18.5.2020. otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za sljedeće opće akte o kojima će odlučivati općinsko vijeće Općine Tovarnik na sjednici koja će se održati 23.5.2020.:

0 – Odluka-o-I.-izmjenama-i-dopunama-Proračuna-za-2020

1b izmjene i dopune proračuna 2020

1a izmjene i dopune proračuna 2020

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju prgrama održavanja komunalne infrastrukture za 2019

Kopija Završno izvješće, Program gradnje 2019.

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. god.

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 1.7._31.12.2019.

Kopija Završno izvješće, Program održavanja

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2019.

Završno izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i koncecije polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2019.

Prijedlog odluke o usvajanju IZVJEŠĆA-O-PLANU-RAZVOJNIH-PROGRAMA-2019-2021.

Godišnje izvršenenje proračuna 2019 – Tovarnik

Prijedlog Odluka o raspodjeli rezultata

Prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama

Program pot. poduzetništva za 2020.-nova

Prijedlog Potpore poduzetnicima zbog KORONA VIRUSA-1

PRIJEDLOG Odluke_o_sufinanciranju_kupnje_prve_nekretnine_na_podrucju_opc

Prijedlog odluke o sufinanciranju cijene usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda

Prijedlog odluke o kupnji nekretnine od OŠ Tovarnik

Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u k.o.o Ilača

Prijedlog odluke o davanju u zakup nekretnine

Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup

Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed

Prijedlog odluke o izradi strategije

Molimo zainteresiranu javnost da svoje primjedbe, sugestije, komentare i sl. dostave pisanim putem,  do 23.5.2020. do 12 h, na e-mail: opcinatovarnik@gmail.com ili na adresu Općina Tovarnik, A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik, kako bi eventualne primjedbe ili prijedlozi mogli biti predočeni Općinskom vijeću. Uvredljive primjedbe i  komentare, nećemo uzimati u obzir.

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi odluka za 25. sjednicu Općinskog vijeća”]

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Tovarnik

Prijedlog odluke o koeficijentu

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2019_2020

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi odluka za 24. sjednicu Općinskog vijeća”]

1. Prijedlog Odluke za natječaj
2. Prijedlog programa potpore poduzetnicima
3. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnovici i koeficijentu za plaću načelnika
4 Prijedlog odluke o naknadi zamjenika

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog Proračuna Općine Tovarnik za 2020. godinu”]

49.1. prijedlog proračuna za 2020 i projekcije 2021-2020
49.2. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna (1)
49.3. Prijeldog programa gradnje
49.3. program gradnje komu.infrastrukture za 2020
49.4. prijedlog programa održavanja kom.2020
49.4. program održavanja kom.infrastrukture za 2020
49.5. prijedlog program_polj._zemljista_2020._god
49.5. Program utroška sredstava od polj.zemlj.2020.
49.6. prijedlog program legalizacije
49.6. prijedlog programa legalizacije
49.7. prijedlog programa javnih potreba u kulturi, športu
49.8. prijedlog programa prodaja stanova 2020
49.9. prijedlog socijalnog programa 2020
49.10. prijedlog programa šumski doprinos
49.10. program šumski dop.2020

49.11.PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020-2022
50 prijedlog odluke o stipendijama 2020
51 Prijedlog Odluke o oslobadanju_vracanja_stipedije
52 prijedlog odluke o osnivanju vrtića
53 prijedlog odluke na cijenu vodne usluge
54. prijedlog Odluke 2019. Analiza stanja sustava CZ na području Općine Tovarnik
55. prijedlog Plana razvoja sustava CZ za 2020.
56. prijedlog Programa pot. poduzetništva za 2020. (1)
57 Odluka o financiranju pol.stranaka za 2020
[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tovarnik za 2019. godinu”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

0 Odluka o II izmjenama i dopunama proračuna 2019
48.2.PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-2021
48.3. program gradnje komu.infrastrukture za 2019
48.3. program gradnje
48.4. program održavanja kom.2019
48.4. program održavanja kom.infrastrukture za 2019
48.5. I. Izmjene Programa utroška sredstava od polj.zemlj.2019., prijedlog (3)
48.5. prijedlog program_polj._zemljista_2019._god
48.6. prijedlog programa legalizacije
48.6. projedlog programa legalizacije
48.7. prijedlog programa javnih potreba u kulturi, športu
48.8. prijedlog programa prodaja stanova 2018
48.9. prijedlog socijalnog programa 2019
48.10. prijedlog programa šumski dop.2019
48.10. program šumski dop.2019

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi odluka za 22. sjednicu Općinskog vijeća”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

41 Prijedlog Odluke o – zakup

42 prijedlog_odluke_o_imenovanju_povjerenstva_za_procjenu_steta_od_elementarnih_nepogoda

43 Prijedlog Olduke o usvajanju Plana

43.1 Plan djelovanja

44 Prijedlog Olduke o izmjenama i dopunama Odluke o otpadu

45 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o Vili

46 prijedlog plan upravljanja imovinom Općine Tovarnik za 2018

47 prijedlog odluke o UKOPIMA

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2019. godinu”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Prijedlog II. izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik 2019

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

[/toggle][toggle title=”Prijedlog proračuna Općine Tovarnik za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Nacrt_Proracuna_2020_i_projekcije

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog odluka za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Izvješće o radu načelnice

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna

Prijedlog Odluke o suglasnosti na opće uvjete

TOVARNIK-OPĆI UVJETI

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog odluka za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Prijedlog rebalans

Plan razvojnih programa 2019-2021

Program gradnje komu.infrastrukture za 2019

Program gradnje

Program održavanja kom.infrastrukture za 2019

Program održavanja kom.2019

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Prijedlog odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta

Prijedlog Odluke o – zakup

Prijedlog Odluke o zakupu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – obrazac

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog odluka za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik 2018 (1)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik 2018 (2)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik 2018 (3)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik 2018 (4)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik 2018 (5)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik 2018 (6)

06 izvješće načelnice

7 prijedlog Odluke o paušalnom porezu

8 odluka_o_naknadi zamjenika

9 prijedlog izmjene Odluke o grobljima

10 prijedlog Odluke o suglasnosti na opće uvjete
10.1. Opći uvjeti grobljanske_Tovarnik_ radna verzija (1)

11 prijedlog Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vukovaru

12 prijedlog Odluke o povjerenstva za zemljište

13 prijedlog odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite

14 prijedlog Odluke o odabiru i dodjeli koncesije (1)

15 prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite

16 izvješće o planu upravljanja imovinom općine tovarnik za 2019

17 prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018

18.1. prijedlog Odluke o izvršenju za 2018 (1)
18.2. prijedlog odluke o raspodjeli rezultata
18.3. izvješće o utrošku sredstava gradnje
18.4. izvješće o izvršenju programa održavanja kom.infrast.za 2018
18.5. IZVJEŠĆE – utrošak sredstava iz poljoprivrede

19 prijedlog odluke o koeficijentima službenika i namještenika

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog dnevnog reda za 15. sjednicu Općinskog vijeća, 6. veljače 2019.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Prijedlog odluke o usvajanju Programa

Izmjene Programa potp. poduzetnicima za 2019.

Prijedlog odluke o financiranju pol.stranaka za 2019.

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog dnevnog reda za 14. sjednicu Općinskog vijeća, 25. siječnja 2019.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

DNEVNI RED, 14. sjednica, 1.2019

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi Odluka o paušalnom porezu i koeficijentima službenika i namještenika, 24. siječnja 2019.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

1 prijedlog Odluke o paušalnom porezu

2 prijedlog odluke o koeficijentima službenika i namještenika

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi Odluka za 13. sjednicu Općinskog vijeća”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

42.4. prijedlog program poljoprivrednog zemljišta za 2018.
42.5. prijedlog programa prodaja stanova 2018
42.6. prijedlog programa javnih potreba za 2018.
42.7. prijedlog programa šumski doprinos 2018    program šumski doprinos 2018
42.1. Prijedlog rebalansa 2018
42.2. prijedlog program gradnje komunalne infrastrukture 2018
42.2. prijedlog programa gradnje kom. 2018
42.3. prijedlog programa odrzavanja_kom.infrastrukture__za_2018
42.3. prijedlog programa održavanja kom.2018
42.4. Izmjene Programa utroška sredstava od polj.zemlj.2018., prijedlog (10) +

43.1. prijedlog Proračuna za 2019
43.2. prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2019
43.3. program gradnje komu.infrastrukture za 2019   Prijedlog programa gradnje
43.4. program održavanja kom.infrastrukture za 2019  Prijedlog programa održavanja
43.7. prijedlog programa javnih potreba u kulturi, športu
43.8. prijedlog programa prodaja stanova 2018
43.9. prijedlog socijalnog programa 2019
43.10. prijedlog programa šumski dop. 2019
43.10. program šumski dop.2019
43.11.PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-2021
43.5. prijedlog program_polj._zemljista_2019._god    Program utroška sredstava
43.6. Prijedlog programa legalizacije    Prijedlog programa legalizacije

44 Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
45 Program potpora poljoprivredi za 2019.
46 Program pot. poduzetništva za 2019.
47 2018. Analiza stanja sustava CZ na području Općine Tovarnik
48 Plan razvoja sustava CZ za 2019.
49 Prijedlog Odluke o poništenju Programa
50 Prijedlog Odluke o oslobadanju_vracanja_stipedije

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi Odluka za 12. sjednicu Općinskog vijeća”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine

Prijedlog Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta

Prijedlog odluke o koeficijentima službenika i namještenika

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o bodu

Prijedlog Odluke o izmjenama programa potpora poljoprivredi u 2018

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu, prijedlog 2018

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2018. godinu, 20.11.2018. – 20.12.2018.”]

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20.12.2018.., do 15 h, dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge na prijedlog ove odluke putem OBRASCA  za savjetovanje na e-mail: opcinatovarnik@gmail.com

Po završetku savjetovanja, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Tovarnik kao sastavni dio dokumenta pod nazivom Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću te priloženi uz prijedlog akta o kojem će raspravljati Općinsko vijeće Općine Tovarnik. Ukoliko ne želite da Vaš komentar ili prijedlog bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

2. Rebalans, opći dio

2. Rebalans, posebni dio

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog proračuna Općine Tovarnik za 2019. godinu sa projekcijama, 15. studenoga 2018.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Nacrt proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje-u-savjetovanju-proračun 2019. 

Poziv na savjetovanje, Proračun za 2019.

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi Odluka za 11. sjednicu Općinskog vijeća, datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Izvješće o radu načelnice za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. g.

Prijedlog Odluke o nekretninama u k.o. Biograd na Moru i k.o. Savudrija

Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – ukop pokojnika na području Općine Tovarnik

Prijedlog Odluke o suosnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću

Prijedlog Odluke o ukidanju odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje sjednicama

Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. g.

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlozi Odluka za 9. sjednicu Općinskog vijeća, datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Prijedlog Odluke o imenovanju članova povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik

Prijedlog Odluke o prigovorima i prijedlozima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik

Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, datum početka savjetovanja: 18.05.2018.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 04. lipnja 2018. g.

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Tovarnik

PRILOG 1. Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

PRILOG 2. Površine određene za zakup

PRILOG 3. Površine određene za prodaju

PRILOG 4. Površine određene za povrat

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlozi Odluka za 8. sjednicu Općinskog vijeća, datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2018. g.

Izmjene i dopune Proračuna za 2018. g. – opći dio

Izmjene i dopune Proračuna za 2018. g. – posebni dio

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prve izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018.

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu

Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2018. g.

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2017. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – opći dio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – organizacijska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – programska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – prema izvorima financiranja

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – prema funkcijskoj klasifikaciji

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata

Prijedlog Odluke o imenovanju članova povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik

Prijedlog Odluke o imenovanju članova povjerenstva za procedbu i praćenje Tovarničkog jesenskog festivala

Prijedlog Odluke o odustajanju od projektne dokumentacije Rekonstrukcija uličnog koridora ulice v. Ivana Burika i raskrižja s državnom cestom D-45 u Tovarniku

[/toggle]

[toggle title=”Rebalans proračuna za 2018. g., trajanje savjetovanja: 25.04.2018. – 25.05.2018.”]

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Rebalans proračuna za 2018. g.

[/toggle]
[toggle title=”Izvješće načelnice, datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Izvješće o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.07. – 31.12.2017. g.

[/toggle]
[toggle title=”Statutarna odluka, datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće namještenika Jedinstvenog upravnog odjela, datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

[/toggle]
[toggle title=”Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g., datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. g.

[/toggle]
[toggle title=”Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g., datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. g.

[/toggle]
[toggle title=”Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik, datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za 2018. g.

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2017. g., datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2017. g.

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje prve nekretnine za stanovanje na području Općine Tovarnik, datum početka savjetovanja:”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje prve nekretnine za stanovanje na području Općine Tovarnik

[/toggle]

[toggle title=”Prijedlog proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. i projekcija proračuna za 2019. – 2020. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

0. Prijedlog proračuna za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. g.

1. Prijedlog proračuna za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. g.

2. Prijedlog proračuna za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. g. – posebni dio po organizacijskoj klasifikaciji

3. Prijedlog proračuna za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. g. – posebni dio

Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. – 2020. g.

Prijedlog proračuna za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. g. – obrazac sudjelovanja

Prijedlog proračuna za 2018. g. i projekcija za 2019. i 2020. g. – poziv na savjetovanje

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2017. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2017. g.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – obrazac za savjetovanje

Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Tovarnik za 2017. g. – poziv za savjetovanje

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa uz proračuna Općine Tovarnik za 2017. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2017. – 2019. g.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Druge izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – tablični prikaz

Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – tablični prikaz

Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Program utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH – tablični prikaz

Prijedlog prvih izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. g.

Prijedlog prvih izmjena programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017. g.

Prijedlog drugih izmjena programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih potreba civilnog društva Općine Tovarnik za 2017. g.

Prijedlog drugih izmjena socijalnog programa Općine Tovarnik za 2017. g.

Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa uz proračun – poziv na savjetovanje

Prijedlog drugih izmjena i dopuna programa uz proračun – obrazac savjetovanja

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2018. g.

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – poziv za sudjelovanje

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2018. g. – obrazac za savjetovanje

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog programa uz proračun Općine Tovarnik za 2018. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. g.

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g.

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. g.

Prijedlog programa javnih potreba u športu, kulturi i ostalih potreba civilnog društva za 2018. g.

Prijedlog socijalnog programa za 2018. g.

Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik u 2018. g.

Prijedlog Programa uz proračun za 2018. g. – poziv na savjetovanje

Prijedlog Programa uz proračun za 2018. g. – obrazac sudjelovanja

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog izmjena i dopuna programa potpora poljoprivredi za 2017. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog izmjena programa potpora poljoprivredi za 2017. g.

Prijedlog izmjena programa potpora poljoprivredi za 2017. g. – poziv na savjetovanje

Prijedlog izmjena i dopuna programa potpora poljoprivredi za 2017. g. – obrazac sudjelovanja

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog programa potpora poljoprivredi za 2018. g. i prijedlog programa poticanja poduzetništva za 2018. g., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva za 2018. g.

Prijedlog programa potpora poljoprivredi za 2018. g.

Prijedlog programa potpora poljoprivredi za 2018. g. – poziv na savjetovanje

Programi potpora za 2018. g. – obrazac sudjelovanja

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018., trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2017/2018.

Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Tovarnik za akademsku godinu 2017/2018. – poziv na savjetovanje

Prijedlog odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018. – obrazac sudjelovanja

[/toggle]
[toggle title=”Sustav civilne zaštite na području Općine Tovarnik, trajanje savjetovanja: 15.11.2017. – 14.12.2017.”]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u 2017.

Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2018. g.

Prijedlog Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period 2018. – 2021. g.

Poziv na savjetovanje – civilna zaštita

Obrazac sudjelovanja – civilna zaštita

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, trajanje savjetovanja: “]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

[/toggle]
[toggle title=”Prijedlog Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik, trajanje savjetovanja: “]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik

[/toggle]
[toggle title=”Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018. – 2024. – Općina Tovarnik, trajanje savjetovanja: “]

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Tovarnik provodi javno savjetovanje za dokument iz naslova. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik, ili putem elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 14. prosinca 2017. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018.-2024. – Općina Tovarnik

[/toggle]
[/accordion]

IZVJEŠĆA O PROVEDENIM SAVJETOVANJIMA

Izvješće o provedenim savjetovanjima u prvom tromjesečju 2017. g.

Izvješće o provedenim savjetovanjima u drugom tromjesečju 2017. g.

Izvješće o provedenim savjetovanjima u trećem tromjesečju 2017. g.

Skip to content