Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15,69/22) , tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

PLANOVI SAVJETOVANJA

Plan-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-za-2023.-god. (2)

 

SAVJETOVANJA U TIJEKU

15.11.2022. – POZIV NA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PLANA PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK ZA 2023. GODINU, S PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2024. i 2025. GODINU.

S obzirom na gore navedeno te na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon) Općina Tovarnik provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Plana proračuna Općine Tovarnik za 2023. godinu, s projekcijom proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenoga Plana mogu se dostaviti u pisanom obliku putem obrasca na adresu: Općina Tovarnik, 32249 Tovarnik, A.G. Matoša 2 , ili putem elektronske  pošte na: nacelnik@opcina-tovarnik.hr  do 15. prosinca 2022. godine, do 12:00 sati.

Poziv-na-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu

Prijedlog-Plana-proracuna-Opcine-Tovarnik-za-2023.-godinu-sa-projekcijama-za-2024.-i-2025.-godinu

 

2.6.2022. – PRETHODNO JAVNO SAVJETOVANJE  O PRIJEDLOGU UGOVORA O KONCESIJI ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Na temelju članka 77. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom ( “Narodne novine” br. 84/21) Općina Tovarnik objavljuje javno savjetovanje o prijedlogu ugovora o koncesiji te cijenama za pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik. 

Molimo sve zainteresirane građane da svoje primjedbe u pisanom obliku dostave  do 30.06.2022. na adresu A. G. Matoša 2, Tovarnik ili na e-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hr

prijedlog ugovora s cijenama

 

 

 

 

Skip to content