OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08,61/11, 04/18, 112/19 ), a u vezi Oglasa za prijem na radno mjesto na određeno vrijeme za radno mjesto viši referent/ica – voditelj/ica projeketa „#suDjeluj“ objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vukovar, dana 5.2.2020. godine te na web stranici Općine Tovarnik, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA
ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

za radno mjesto:
– Viši referent/ica – voditelj/ica projekta “#suDjeluj”

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto viši referent/ica –voditelj/ica projketa “#suDjeluj” objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vukovar dana 5.2.2020. godine te na web stranici Općine Tovarnik.

Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Listu kandidata koji ipunjavaju formalne uvjete iz oglasa utvrdit će ovo povjerenstvo po isteku roka za prijavu te ih putem web stranice i oglasne place Općine Tovarnik pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA:

OPĆI DIO:
1. Zakon o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 )

POSEBNI DIO:
1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 )
3. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine br. 28/10 )

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Povjerenstvo će utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa te ih pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem web stranice Općine Tovarnik i oglasne ploče Općine Tovarnik.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja, od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljenja pitanja za provjeru znanja iz odredbi gore navedenih zakona.

Pisani test se sastoji od ukupno 10 pitanja.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitele je potrebno isključiti.

Ukoliko kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad.

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Općine Tovarnik ( www.opcina-tovarnik.com ) i oglasnoj ploči Općine Tovarnik.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA
Jasmin Budinski

 

PRILOZI

Obavijest i upute o pravnim izvorima za testiranje

Leave a Comment

Skip to content