OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT-VODITELJ PROJEKTA “SUDJELUJ”

Na temelju odredbe članka 19. u vezi s odredbom članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/11 ), a u svezi oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto viši referent-voditelj projekta “#suDjeluj”objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vukovar dana 5.2.2020. godine te na web stranici Općine Tovarnik, Jedinstveni upravni odjel objavljuje

OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO
Viši referent – voditelj projekta “#suDjeluj”

 

Radno mjesto viši referent – voditelj projekta “#suDjeluj“ obuhvaća sljedeće poslove:

  • upravljanje i koordinacija cjelokupnog projekta sa realizacijom svih aktivnosti,
  • koordinacija administracije,
  • organizacija sastanaka i događanja,
  • redovito projektno izvještavanje,
  • koordinacija organizacije suradnje s partnerima na projektu,
  • animiranje dionika na sudjelovanje u projektu,
  • druge poslove prema nalogu i potrebama Poslodavca a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos

Podatci o plaći:
Plaća je utvrđena sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 28/10 ) u visini umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećanog za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta viši referent – voditelja projekta „#suDjeluj“ utvrđen je sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br.4/19 ), i iznosi 5,3.
Osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 01/20 ) ) i iznosi 1. 800,00 kn.

PROČELNICA
Elizabeta Širić, mag.iur.

 

PRILOZI

Opis poslova i podatci o plaći

Leave a Comment

Skip to content