Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik

Na temelju Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br 13/17) i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br 10/15), Načelnica Općine Tovarnik, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ Za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik

 

1. Predmet natječaja su:

 • dio k.č. 2098 k.o. Ilača, u dijelu gdje je oranica, površina 21451 m2 prema podatcima iz posjedovnog lista br. 837 k.o. Ilača
 • k.č. 2101, oranica , površine 8323 m2 , prema podatcima iz posjedovnog lista br. 837 k.o. Ilača

Navedene katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta daju se u zakup u komadu-jednom, najpovoljnijem ponuditelju.
Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Općine Tovarnik, n a adresi: A. G. Matoša 2, Tovarnik, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.

2. Početna cijena na natječaju za zakup nekretnina iz članka 1. ove Odluke iznosi 2.200,00 kn godišnje po 1 hektru
Kriterij za utvrđivanje najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
Ukoliko su pristigle dvije ponude za zakup nekretnine s istom ponuđenom najvišom cijenom, prednost ima ona koja je ranije zaprimljena u Općini Tovarnik.
Općina Tovarnik daje u zakup nekretnine iz članka 1. ove Odluke na period od 10 godina od dana potpisivanja Ugovora o zakupu.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
– Fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske
– Pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,
Pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Općini Tovarnik i Republici Hrvatskoj.

4. Utvrđuje se pravo prvenstva za vlasnike ili posjednike čestica koje graniče sa česticama odnosno sa najmanje jednom česticom iz točke 1. ove Odluke – uz uvjet da prihvate najvišu ponuđenu cijenu.
Ukoliko više vlasnika odnosno posjednika čestica koje graniče s česticama iz točke 1. ove Odluke podnesu ponudu za zakup istih čestica, prednost ima ona ponuda koja je ranije zaprimljena u Općini Tovarnik.

5. Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:

 • Ime i prezime (naziv) adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju
 • OIB ponuditelja
 • Oznaku zemljišta za koju se dostavlja ponuda
 • Ponuđenu cijenu za zemljište iz ovog javnog natječaja, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim javnim natječaju

6. Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu-preslika važeće osobne iskaznice
 • Za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslike rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo
 • Dokaz o podmirenoj jamčevini
 • Potvrda Općine Tovarnik da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Tovarnik
 • Potvrda porezne uprave o stanju duga koja je smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja
 • Dokaz o vlasništvu susjedne katastarske čestice, radi dokazivanje prednosti na zakup – vlasnički list ne stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja

Obrazac ponude svi zainteresirani mogu preuzeti osobno u tajništvu Općine ili u elektroničkom obliku sa službene stranice Općine (www.opcina-tovarnik.hr)

7. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 5% utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnesu ponudu.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Tovarnik, IBAN: HR9423400091845900001, model 68, poziv na broj 5789-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj-zakup zemljišta“.
Jamčevina se vraća svim ponuditeljima, koji su je uplatili, nakon sklapanja Ugovora s odabranim ponuditeljem.

8. Rok za dostavu je 16. listopada 2018.

9. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Tovarnik, A.G. Matoša2, 32249 Tovarnik, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ponuda za zakup zemljišta – ne otvarati“, osobno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom pošiljkom.

10. Otvaranje ponuda nije javno.

11. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu s Općinom u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke Općinskog vijeća o odabiru ponuditelja.

12. Ugovor o zakupu će sklopiti Načelnica Općine Tovarnik i odabrani ponuditelj, a njime će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

13. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju zemljište ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

14. Zakupnina se plaća za godinu do 30.6. u toj godini.

15. Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati, ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati-

16. Ponuditelj može povući ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pisanim putem na obrascu kojeg može dobiti u Općini. U tom slučaju ponuditelj ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.

17. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Tovarnik, o čemu će podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.

18. Načelnica Općine Tovarnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković, oec.

 

PRILOZI

Obrazac za prijavu – natječaj za zakup

Leave a Comment

Skip to content