Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tovarnik

 

Na temelju Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br 10/15), Načelnica Općine Tovarnik, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ Za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tovarnik

 

1. Predmet natječaja je:

 • Nekretnina u Ulici Vladimira Nazora 24b, Ilača, k.č.br. 979/2, k.o. Ilača, kuća i dvorište u selu
  Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Općina Tovarnik neće snositi troškove uređenja nekretnine.

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Općine Tovarnik, n a adresi: A. G. Matoša 2, Tovarnik, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.

2. Početna cijena na natječaju za prodaju nekretnine iz članka 1. ove Odluke iznosi 3.700,00 + troškovi procjene + troškovi objave u javnom galsilu.
Kriterij za utvrđivanje najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
Ukoliko su pristigle dvije ponude s istom ponuđenom najvišom cijenom, prednost ima ona koja je ranije zaprimljena u Općini Tovarnik.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • Fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske
 • Pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

Pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Općini Tovarnik i Republici Hrvatskoj.

4. Utvrđuje se pravo prvokupa za vlasnike katastarskih čestica koje graniče s nekretninom iz točke1. ove Odluke – uz uvjet da prihvate najvišu ponuđenu cijenu.
Ukoliko više vlasnika katastarskih čestica koje graniče s česticama iz članka 1. ove Odluke podnesu ponudu za kupnju predmetne nekretnine, prednost ima ona ponuda koja je ranije zaprimljena u Općini Tovarnik.

5. Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:

 • Ime i prezime (naziv) adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju
 • OIB ponuditelja
 • Oznaku zemljišta za koju se dostavlja ponuda
 • Ponuđenu cijenu za zemljište iz ovog javnog natječaja, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim javnim natječaju

6. Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu-preslika važeće osobne iskaznice
 • Za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslike rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo
 • Dokaz o podmirenoj jamčevini
 • Potvrda Općine Tovarnik da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Tovarnik
 • Potvrda porezne uprave o stanju duga koja je smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja
 • Dokaz o vlasništvu susjedne katastarkse čestice, radi dokazivanja prava prvokupa – vlasnički list ne stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja

Obrazac ponude svi zainteresirani mogu preuzeti osobno u tajništvu Općine ili u elektroničkom obliku sa službene stranice Općine (www.opcina-tovarnik.hr)

7. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 5% utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnesu ponudu.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Tovarnik, IBAN: HR9423400091845900001, model 68, poziv na broj 5789-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj-prodaja nekretnine“.
Jamčevina se vraća svim ponuditeljima, koji su je uplatili, nakon sklapanja Ugovora s odabranim ponuditeljem.

8. Rok za dostavu je 16. listopada 2018.

9. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Tovarnik, A.G. Matoša2, 32249 Tovarnik, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ponuda za prodaju nekretnine– ne otvarati“, osobno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom pošiljkom.

10. Otvaranje ponuda nije javno.

11. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji s Općinom u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke Općinskog vijeća o odabiru ponuditelja.

12. Ugovor o kupoprodaji će sklopiti Načelnica Općine Tovarnik i odabrani ponuditelj, a njime će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

13. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju zemljište ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

14. Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odnosno najviše cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti u cijelosti na račun Općine Tovarnik prije sklapanja ugovora o kupoprodaji predmetne nekretnine.

15. Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane za prijenos prava vlasništva snosi kupac.

16. Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati, ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

17. Ponuditelj može povući ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pisanim putem na obrascu kojeg može dobiti u Općini. U tom slučaju ponuditelj ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.

18. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Tovarnik, o čemu će podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.

19. Načelnica Općine Tovarnik zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković, oec.

PRILOZI

Obrazac za prijavu na natječaj za prodaju nekretnina

Leave a Comment

Skip to content