OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 02.08.2022. objavljuje

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

U  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto :

  1.  KOMUNALNI NAMJEŠTENIK 2 izvršitelja    ( m/ž )

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

  • osnovna škola,

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe )
  • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseci od dana objavljivanja oglasa ) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • preslika e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Trajanje službe – 3 mjeseca

 

IZJAVA ( ČL. 15. I 16. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JLRS )

obrazac prijave za posao komunalni djelatnik

odluka o provedbi postupka zapošljavanja

Oglas za zapošljavanje

opis poslova i podatci o plaći

Skip to content