O G L A S za prijam službenika u službu Općine Tovarnik – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, na određeno vrijeme

O G L A S

za prijam službenika u službu Općine Tovarnik – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, na određeno vrijeme,  na radna mjesta:

 

 

  1. Referent – administrativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (8 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijem u službu su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

– srednja stručna sprema   ekonomskog, društvenog, pravnog  ili drugog odgovarajućeg smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto

– poznavanje rada na računalu

 

  1. Referent – operativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (8 mjeseci), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijem u službu su:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

– srednja stručna sprema ekonomskog, društvenog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto

– poznavanje rada na računalu

 

Osoba koja nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od šest mjeseci od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vod kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili  potvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
  • vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općine Tovarnik,
  • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz  projekt koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelj prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

 

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166, na kojoj su navedeni dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, način obavljanja i rokove prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr  i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .

Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249  Tovarnik, sa naznakom: „Za oglas – referent-administrativni voditelj projekta „Zaželi“ / referent-operativni voditelj projekta „Zaželi“ (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava)   – ne otvaraj“.

u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Općina Tovarnik  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

 

                                                                                   PROČELNIK JUO OPĆINE TOVARNIK

                                                                                                                   Ivan Džunja, mag. iur.

 

Oglas za zapošljavanje

Opis poslova i podatci o plaći

OBRAZAC Izjave da ne postoje zapreke iz članka 15

Prijava na oglas-Zaželi-3

Skip to content