Konačna lista reda prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Općine Tovarnik

Na temelju članka 13. stavak 6. te članka 114. Odluke o dodjeli stanova u najam u vlasništvu Općine Tovarnik (KLASA: 024-03/22-01/52, URBROJ: 2196-28-02-22-1) te Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stanova u najam od 26. listopada 2022. godine (KLASA: 371-03/22-01/1, URBROJ: 2196-28-03-22-1), Povjerenstvo nadležno za provođenje postupka dodjele stanova u najama u vlasništvu Općine Tovarnik (dalje: Povjerenstvo) nakon provedenog postupka pregleda zahtjeva i bodovanja te Prijedloga liste prvenstva (KLASA: 371-03/22-01/1, URBROJ: 2196-28-03-22-3 ) utvrđuje dana 28. studenog 2022. godine,

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA

Utvrđuje se Konačna liste reda prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Općine Tovarnik:
1. Matej Ćuk, Bana Jelačića 57, Tovarnik
2. Željka Serafini, A.G. Matoša 52, Tovarnik
3. Ivan Kušenić, Marinka Petrušića 9b, Tovarnik

Detaljnije o Konačnoj listi za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Općine Tovarnik pogledajte u prilogu:
5 Konačna lista reda prvenstva

Skip to content