Sanacija – tehničko održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Ilača

Dana 03.07.2020 u Vinkovcima sklopljen je ugovor između Općine Tovarnik i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  o sanaciji nerazvrstane ceste na području naselja Ilača, k.o. Ilača k.č.br 2840.

 

 

 Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je sufinanciranje projekta SANACIJA – TEHNIČKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU ILAČA -PODRUČJE OPĆINE TOVARNIK pod referentnim brojem PORLZ048 ( u nastavku teksta: Projekt), prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice KLASA : 302-02/20-01/2, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-20-1 od 13. veljače 2020. ( u nastavku teksta: Program) i u skladu s Odlukom KLASA : 302-02/20-01/2, URBROJ: 538-08-1/263-20-9 pd 22. travnja 2020.

 

Vrijednost Ugovora

Članak 2

1) Ugovaratelj se obvezuje sufinancirati Projekt iz članka 1. ovog Ugovora do najvišeg ukupnog iznosa od 70.000,00 kuna ( slovima: sedamdesettisućakunainulalipa). U iznos sufinanciranja uključen je PDV.

 

2) Konačna vrijednost Projekta utvrdit će se u Revidiranom proračunu projekta, nakon što Korisnik provede postupak javne nabave.

 

3) Sredstva za provedbu Programa osigravaju se u “Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020.godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu” (Narodne novine, broj 117/19) na aktivnosti K 549110 – Razvoj potpomognutih područja.

 

4) Projekt se sufinancira u rokovima i pod uvjetima navedenim u ovom Ugovoru, uključujući i Priloge iz Članka 10. Ugovora, a Korisnik potvrđuje da je s istima upoznat te da ih u cijelosti prihvaća.

 

 

Leave a Comment

Skip to content