POZIV NA DOSTAVU PONUDA PREDMET NABAVE: Sanacija – tehničko održavanje nerazvrstane ceste na području Općine Tovarnik

Sukladno članku 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 021-05/17-03/29, URBROJ: 2188/12-04-17-1 od dana 30. lipnja 2017. godine, te članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 022-05/18-03/30, URBROJ: 2188/12-03/01-14-1 od dana 04. lipnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Tovarnik dana 12.09.2022. donio je ODLUKU o pokretanju postupka i imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja u postupku jednostavne  nabave, evidencijski broj: JN-37/22, KLASA: 406-02/22-01/7, URBROJ: 2196-28-03-22-1

Poziv za dostavu ponuda objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Tovarnik.

Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koje se poziva da dostave svoje ponude sukladno uvjetima i zahtjevima.

 

TEHNICKI ELABORAT

Ponudbeni troškovnik

Poziv na dostavu ponuda

Skip to content