Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17), sazivam

3. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

 

koja će se održati 29. rujna 2017. u 18 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika sa 2. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 30. lipnja 2017. god.
 • Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna
 • Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća općinske načelnice
 • Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika koji svoju dužnost obnašaju profesionalno
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještnika JUO Općine Tovarnik
 • Odluka o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik i članova radnih tijela koje imenuju Općinsko vijeće i Općinski načelnik
 • Odluka o naknadama za rad članova Savjeta mladih Općine Tovarnik
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik
 • Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o imenovanju članova Odbora za kulturu
 • Odluka o imenovanju članova Odbora za šport
 • Odluka o imenovanju članova Odbora za socijalna pitanja
 • Odluka o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu
 • Odluka o imenovanju članova Odbora za branitelje
 • Izbor članova u Savjet mladih Općine Tovarnik
 • Rasprava o poticajnim mjerama za ostanak mladih u Općini Tovarnik
 • Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 8/11) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost (najviše pet (5) osoba koje prve prijave svoj dolazak) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098 629 867 (predsjednik vijeća)

Leave a Comment

Skip to content