Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

15. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,
koja će se održati
11. veljače 2019. u 18 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 30.1.2019.,
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik
  3. Prijedlog odluke o izmjenama Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovanrik za 2019.
  4. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupa birača iz proračuna Općine Tovarnik za 2019.
  5. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

 

NAPOMENA:
Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti (Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost ( najviše pet (5) osoba koje prve prijave svoj dolazak) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098 629 867 (predsjednik vijeća).

Leave a Comment

Skip to content