Ponuda vlasnicima i suvlasnicima radi sporazumnog osnivanja stvarne služnosti na području katastarske općine Ilača

Ponuda vlasnicima i suvlasnicima u katstarskoj općini Ilača radi sporazumnog osnivanja stvarne služnosti radi izgradnje, postavljanja i održavanja energetske infrastrukture-dalekovoda DV2x110kV Vukovar-Ilok s priključkom na TS110/35/10 kV Nijemci.

Na predmetnoj trasi planirana je izgradnja zračnog dalekovoda s dvosistemskim čeličnorešetkastim stupovima za što je od strane Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji HOPS-u izdana pravomoćna lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/16-01/000014, URBROJ: 2196/1-14-01-16-0008 od 26. 9. 2016. godine. Rješenjem Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša u Vukovarsko-srijemskoj županiji KLASA: UP/I-350-05/18-01/000013, URBROJ: 2196/1-14-01-18-0003 od 21. rujna 2018. godine produženo je važenje osnovne lokacijske dozvole za još dvije godine od dana utvrđene pravomoćnosti osnovne lokacijske dozvole odnosno do 24. listopada 2020. godine.

U narednom periodu planiramo svim vlasnicima navedenih nekretnina poslati dopise u kojima bismo im ponudili sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti uz isplatu novčanih naknada sukladno nalazu sudskog vještaka. Popis čestica je u prilogu.

OPĆA PONUDA_HOPS_KO_ILAČA

 

Leave a Comment

Skip to content