OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE, PROJEKT CENTRICOM NET

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 ), pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje

              OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA

                                                     Projekt „centricomNET“

U  Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik,  na radno mjesto :

 1. Referent – koordinator projekta „centricomNET“ – 1 izvršitelj/ica  

 Referent – koordinator  projekta mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18)  a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

 • Srednja stručna sprema ekonomskog, društvenog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Položena vozačka dozvola B kategorije
 • Položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto

Poželjno je da kandidat ispunjava i sljedeće uvjete:

 • organizacijske sposobnosti
 • dobro poznavanje rada na računalu

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika )
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseci od dana raspisivanja natječaja)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.
 •  vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • preslika e radne knjižice  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • potvrda o vrsti poslova i trajanju radnoga odnosa ( od prijašnjih poslodavaca ) iz koje se vidi da kandidat ima radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine ( preslika )
 • preslika vozačke dozvole

Trajanje službe – do završetka projekta, predvidivo  24 mjeseca uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto  predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), čl. 48 F Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92, 77/92, 27/93, 2/94, 108/95, 108/96, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 154/14 i 39/18), dužan se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. A kandidat koji se poziva na to pravo, dužan je dostaviti dokumentaciju sukladno čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017). Više o prednosti zapošljavanja i potrebnim dokazima na stranicama Ministarstva branitelja, tj. na sljedećim linkovima:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

U Općini Tovarnik, u tijelima uprave, do sada nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te  pripadnici srpske nacionalne manjine imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr  i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .

Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249  Tovarnik  , sa naznakom : „Za oglas – Referent – koordinator  projekta „centricomNET“

u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Tovarnik  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, Ana-Marija Prce,struč.spec.admin.publ.

oglas za zapošljavanje, CentricomNet

Opis poslova, podatci o plaći i pravni izvori za testiranje, CentricomNet

prijava-na-oglas, CentricomNet

OBRAZAC Izjave da ne postoje zapreke iz članka 15

Leave a Comment

Skip to content