Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u svezi oglasa za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vukovar dana 22. prosinca 2017. godine te na web stranici općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Povjerenstvo za provedbu oglasa za imenovanje pročelnik/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik na određeno vrijeme, održalo je dana 03. siječnja 2018. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na oglas te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati/kandidatkinje
koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (prema redoslijedu zaprimanja prijava):

  1. KATARINA MAĐAREVIĆ, A. Štampara 39, 32 100 Vinkovci
  2. JELENA UKIĆ, J.J.Strossmayera 181, 32252 OTOK
  3. MARTINA ĐOJA, J. Kozarca 31a, 32253 KOMLETINCI

Kandidati se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u zgradi Općine Tovarnik, A. G. Matoša 2, Tovarnik u prostoriji Općinske vijećnice dana 09. siječnja 2018. godine (utorak) u 10:00 sati.

Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta kandidata/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Sukladno odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) smatra se da je kandidat koji nije pristupilo prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Ostale informacije vezano uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i Uputama i drugim izvorima za pripremanje kandidata za Provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Tovarnik (www.opcina-tovarnik.com) i oglasnoj ploči Općine Tovarnik.

Točnim odgovorom smatra se ispravan odabir ponuđenoga odgovora odnosno potpun i točan odgovor na postavljeno pitanje. Svaki točan odgovor vrijedi ½ boda. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 10 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.

Nakon provedenoga testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

KLASA: 112-01/17-04/07
URBROJ: 2188/12-03/01-18-5
Tovarnik, 03.01.2018.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu oglasa

Jasmin Budinski

 

PRILOZI

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta službenika – pročelnik/pročelnica JUO Općine Tovarnik

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

 

Leave a Comment

Skip to content