O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije – općina Tovarnik“

Temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bepovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. kodni broj: SF.3.4.11.01.0429 „Zaželi – prevencija institucionalizacije – općina Tovarnik“ te članka 48. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 3/22 ), općinski načelnik općine Tovarnik objavljuje

 

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Zaželi – prevencija institucionalizacije – općina Tovarnik“

RADNIK/CA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM


Broj traženih radnika/ca: 
25
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 32 mjeseca, uz probni rad u trajanju 3 mjeseca.
Mjesto rada: Poslovi će se obavljati na području općine Tovarnik (Tovarnik, Ilača).
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Podaci o plaći: Plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini  minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.
Prijevoz: Nema naknade za prijevoz.

Opis poslova: 

– organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.),

– obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština  i dr.),

– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),

– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba,

–    mjesečna podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 

za minimalno šest (6) korisnika projekta.

 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo  i

– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS).

Na oglas se jednako mogu javiti osobe oba spola.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i na prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuje to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdano u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i sl.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Dostava prijava:

 

Na Oglas je potrebno  priložiti:

 

–  Obrazac prijave vlastoručno potpisan (može se zatražiti u poslovnim prostorijama općine Tovarnik  ili na službenoj internetskoj stranici općine Tovarnik)

–  Životopis uz obveznu naznaku broja mobitela ili drugog kontakt broja,

–  Presliku osobne iskaznice,

–  Presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju,

–  Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–  Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od datuma objave Oglasa)

 

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, biti će pozvani na razgovor, o čijem će terminu biti pravovremeno obaviješteni. Prilikom provođenja intervjua s kandidatima, utvrdit će se radno iskustvo rada kandidata na istim projektima što će donositi dodatne bodove. Nakon provedenih intervjua ( razgovora), povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u radni odnos utvrđuje rang listu kandidata/kinja.

Kandidati/kinje koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu.

Osobe koje se prijavljuju na  Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249  Tovarnik, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 30. travnja 2024. godine s naznakom:

,,Oglas – Projekt ,,Zaželi IV – Općina Tovarnik “– NE OTVARAJ“

 

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Odluka o odabiru kandidata/kinja biti će objavljena na stranicama općine Tovarnik.

 

Ukoliko se tijekom trajanja provedbe projekta ukaže potreba za popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta, isti će se popuniti kandidatom/kinjom prijavljenom na ovaj Oglas sukladno utvrđenoj rang listi.

 

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                              Anđelko Dobročinac dipl.ing

 

PRIVOLA

PRIJAVA ZA POSAO

Oglas Zaželi

Skip to content