Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice

Na temelju odredbe članka 19. stavka 2 u vezi s odredbom članka 29. stavak 3 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) načelnica Općine Tovarnik raspisuje

OGLAS za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik

 

(1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme radi zamjene zbog odsutnosti službenice do povratka s bolovanja.

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera s najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravnog ili ekonomskog smjera s najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • odlično poznavanje engleskog jezika
 • položen vozački ispit B kategorije
 • potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u područje javne nabave izdana od nadležnog Ministarstva
  visoko razvijene organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
 • Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/specijalistice na temelju odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 74/ 10, 125/ 14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
 • Uvjet sveučilišnog prvostupnika/ce odnosno stručnog prvostupnika/ce na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 74/ 10,125/ 14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.
 • Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na Oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/ 11).

Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima U službu po ovom Oglasu prima se na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca sukladno odredbi članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalno) i područno) (regionalno)) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08 i 61/11).

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položeni državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma biti obvezni položiti sukladno odredbi članka 92. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08 i 61/11).
Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o potrebnom radnom stažu na odgovarajućim poslovima
 • preslik potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave izdana od nadležnog Ministarstva
 • preslik uvjerenja ili svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o imenovanju, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objavit će se na službenoj web stranici Općine Tovarnik ( www.opcina-tovarnik.hr ) i na oglasnoj ploči.

Na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Tovarnik objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja ili intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se daje povukao prijavu na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Tovarnik, A.G.Matoša 2, 32249 Tovarnik s naznakom “oglas za imenovanje pročelnika“-ne otvaraj
Prijave se mogu dostaviti i u prostorije Općine Tovarnik na navedenu adresu.

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) postupak provedbe oglasa do donošenja rješenja o imenovanju pročelnika nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

KLASA: 112-01/17-04/7
URBROJ: 2188/12-03/01-17-1
Tovarnik, 22.12.2017.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Leave a Comment

Skip to content