Na temelju članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 4/13,14/13,1/18), načelnica Općine Tovarnik raspisuje:

JAVNI POZIV
Za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada- Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava

I.

U Općinu Tovarnik, na radno mjesto: radnik/ca ( zamjena)na prevenciji požara i poplavnih bujica – 1 osoba (m/ž),
Trajanje programa: na određeno vrijeme puno radno vrijeme do 19. lipnja 2018. Mjesto rada: Općina Tovarnik, naselja Tovarnik i Ilača

U javni rad ne mogu biti uključene osobe koje su radile u javnom radu dulje od 12 mjeseci unazad tri godine.

Opis poslova:
Programom su obuhvaćeni poslovi prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava te zaštita okoliša:

  • – Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala,
  • Održavanje poljskih puteva obuhvaća pomoć pri izgradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara, te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,
  • Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprječavanje njihovih širenja,
  • Te druge društveno korisne poslove poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijim i nemoćnima, čišćenje snijega i slično.

Pisane prijave o osnovnim osobnim podacima primaju se do 23. ožujka 2018. na adresu:

„Općina Tovarnik, A.G.Matoša 2, 32249 Tovarnik, s naznakom: ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČNIH POPLAVA

Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona: 032/524-023.

KLASA: 112-01/17-04/06
URBROJ: 2188/12-03/01-18-13
Tovarnik, 15. ožujka 2018. godine

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković, oec.

Leave a Comment

Skip to content