Javni poziv za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Tovarnik

Načelnica Općine Tovarnik, na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08,61/11 i 04/18), a raspisuje sljedeći

J A V N I  P O Z I V
za prijem osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Općini Tovarnik

I.

Osobe se primaju na određeno vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

  1. Referent za računovodstveno-financijske poslove– Broj traženih radnika 1

Uvjeti:

  • završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje (SSS – ekonomskog smjera, ekonomist/ekonomistica)

II.

Uz prijavu na Javni poziv obavezno je dostaviti slijedeću dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  1. Životopis (vlastoručno potpisan);
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice);
  3. Potvrda nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba;
  4. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe);
  5. Dokaz o tome da nema više od jedne godine odgovarajućeg stručnog radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
  6. Uvjerenje o nekažnjavanju i činjenici da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. (ne starije od 6 mjeseci)

III.

Prijava na javni poziv mora sadržavati osobne podatke, kao i redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje te svu traženu dokumentaciju koja je navedena u točki II. ovog Javnog poziva.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave Javnog poziva u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:

„Općina Tovarnik, A.G.Matoša 2, 32249 Tovarnik, s naznakom: Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati će biti pravodobno obaviješteni o literaturi potrebnoj za učenje, te vremenu i mjestu održavanja testiranja. Kandidati koji ostvare 50% na pisanom testiranju, biti će pozvani na usmeni razgovor ili intervju.

IV.

Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Tovarnik objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr i web stranici Općine Tovarnik https://opcina-tovarnik.hr/opcina-tovarnik.php

KLASA: 112-06/18-01/01
URBROJ: 2188/12-03/01-18-
Tovarnik, 7. veljače 2018. godine

                                                                                   NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

                                                                                                          Ruža V. Šijaković, oec.

Leave a Comment

Skip to content