JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/22 ) načelnik Općine Tovarnik, dana 23.05.2022.  o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPOPRODAJU  NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINI TOVARNIK

 

  1. Pozivaju se svi zainteresirani građani koji imaju u (su)vlasništvu neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Ilača, veličine od 1500 m2 do 2000 m2, u ulicama Nazora ( na lokaciji  između kućnog broja 4 i kućnog broja 62-parna strana i između kućnog broja 5  i kućnog broja 87-neparna strana ) i S.  Radića ( na lokaciji  između kućnog broja 4 i kućnog broja 60-parna strana i između kućnog broja 7  i kućnog broja 61-neparna strana) da ponude Općini Tovarnik kupnju istog zemljišta.
  2. Ponude Općini Tovarnik moguće je dostaviti do 31.05.2022. do 15 h, bez obzira na način dostave, na adresu A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: ne otvaraj – ponuda za kupoprodaju građevinskog zemljišta,  putem obrasca koji se nalazi u privitku ovoga poziva u privitku kojeg mora biti  priložena kopija osobne iskaznice ponuditelja te vlasnički list ne stariji od mjesec dana, neslužbena verzija sa web-a.
  3. U cilju projektiranja i gradnje dječjeg vrtića, Općina Tovarnik prihvatit će najpovoljniju ponudu na način da će se najpovoljnijom smatrati ona ponuda koja ima najnižu jediničnu cijenu po m2
  4. Općina Tovarnik zadržava pravo da ne izabere niti jednu od pristiglih ponuda te da poništi ovaj javni poziv bez navođenja razloga.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Dobročinac, dipl.ing.

obrazac ponude

JAVNI POZIV

Skip to content