JAVNI NATJEČAJ – VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 07. srpnja 2023. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto :

 1. VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij pravne (upravne) struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni ispit za odgovarajuće radno mjesto
 • položen ispit za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova upravljanja dokumentima i arhivskim gradivom ( osposobljavanje provodi Hrvatski državni arhiv i o tome izdaje uvjerenje)

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme u obvezu probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale propisane uvjete, a nema položen ispit za osposobljenost obavljanja poslova upravljanja dokumentima i arhivskim gradivom, može biti primljena pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe )
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseci od dana objavljivanja oglasa ) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja roka za podnošenje prijava na natječaj),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima),
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova upravljanja dokumentima i arhivskim gradivom (ukoliko kandidat ima),

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto. Provjera zdravstvene sposobnosti se obavlja na trošak Općine Tovarnik.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju:

 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(„Narodne novine“, broj 121/2017, 98/19, 84/21)

Navedeni Zakon obvezuje državna tijela da prilikom zapošljavanja službenika i namještenika daju prednost nezaposlenom ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja, odnosno oglasa i to sljedećim redoslijedom:

 • djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
 • djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
 • članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dragovoljcu iz Domovinskog rata
 • hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • djetetu umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i
 • djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i oglasa te ostalu dokumentaciju navedenu u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

 1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i 80/10)

Odredbom članka 22. stavka 2. navedenoga Zakona pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima vodeći računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i stečenim pravima.

U popunjavanju mjesta u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima prednost pod istim uvjetima imaju predstavnici nacionalnih manjina. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 22. navedenog Zakona, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U Općini Tovarnik, u tijelima uprave, do sada nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te  pripadnici srpske nacionalne manjine imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

 1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

(„Narodne novine“ broj 157/13)

Sukladno članku 9. navedenoga Zakona, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 1. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

(„Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)

Sukladno članku 48.f navedenog Zakona, državna tijela obvezna su pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:

 • djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona,
 • mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona,
 • bračnom drugu i roditeljima osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166, na kojoj su navedeni dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr  i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249  Tovarnik sa naznakom: „Javni natječaj – viši referent za administrativne poslove i uredsko poslovanje  – ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Tovarnik zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez posebnog objašnjenja u propisanom roku.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Ivan Džunja, mag. iur.

 

IZJAVA-CL.-15.-I-16.-ZAKONA-O-SLUZBENICIMA-I-NAMJESTENICIMA-U-JLRS-

Način obavljanja prethodne provjere znanja-viši referent

obrazac_prijava-na-oglas

Opis poslova i podaci o plaći

VIŠI REFERENT ZA ADMIN. POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE

Skip to content