2. JAVNI POZIV ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI – BOBIČASTO VOĆE

Temeljem članka 8. i članka 19. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2018. godinu ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/2017 ), načelnica Općine Tovarnik objavljuje

2. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini temeljem Uredbe de minimis u sklopu Mjere 4: Sufinanciranje nabave bobičastog voća ( aronija, malina, kupina i ostalo )

Članak 1.

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrt, udruga ili braniteljska zadruga koja se primarno bavi poljoprivrednom proizvodnjom ) sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik. Prednost imaju oni koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupni proračunski trošak Općine Tovarnik po ovom programu je 25.000,00 kuna.

Financira se kupnja najmanje 40 istovrsnih sadnica, a maksimalni iznos po jednom poljoprivrednom gospodarstvu je 3.000,00 kn. U slučaju da nema dovoljno zainteresiranih za ovu mjeru moguće je povećanje iznosa po jednom gospodarstvu do maksimalno 4.000,00 kn.

Članak 2.

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Zahtjev, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, podnosi se na obrascu:

– PMVB-1; Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti – su/financiranje nabave bobičastog voća

Obrazac zahtjeva može se dobiti u Općini Tovarnik, A.G.Matoša 2, Tovarnik ili na web stranici Općine Tovarnik.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava ili kopija iskaznice
  2. Obostrana preslika osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva – podnositelja zahtjeva
  3. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, obrazac PMVB-2
  4. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora, obrazac PMVB-3
  5. Kopije računa ( izvod iz banke ) za kupnju sadnica i otpremnica
  6. IBAN žiro-računa

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

Općina Tovarnik
A.G.Matoša 2
32249 Tovarnik, s naznakom

„Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi – bobičasto voće“ – ne otvaraj-

Zahtjevi se zaprimaju do 26. 11. 2018. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
Nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati. Odbor za poljoprivredu može tražiti nadopunu dokumentacije.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos od 15.000,00 EUR-a, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Izjava se daje u svrhu provjere da potpora ne premašuje gornju granicu iz Uredbe de minimis.

Članak 4.

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti donosi načelnica Općine Tovarnik na prijedlog Odbora za poljoprivredu. Odbor sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni podnesenih zahtjeva.
Općina Tovarnik je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 5.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Općine Tovarnik nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava.

Članak 6.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za odobravanje potpore.

Članak 7.

Poljoprivredna gospodarstva, odnosno njihovi nositelji, koji udovoljavaju kriterijima javnog poziva, a koji imaju dugovanja prema Općini Tovarnik po bilo kojoj osnovi, dužni su namiriti iznos dugovanja u roku od 15 dana. U protivnom potpora neće biti isplaćena.

Članak 8.

Općina Tovarnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža Veselčić-Šijaković,oec.

PRILOZI

Obrazac – PMVB 1

Obrazac – PMVB 2

Obrazac – PMVB 3

Leave a Comment

Skip to content