Temeljem članka 11. i članka 19. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2018. godinu ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/2017 ), načelnica Općine Tovarnik objavljuje

2. JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini

temeljem Uredbe de minimis u sklopu Mjere 7: Program sufinanciranja registracije traktora, priključnih vozila i drugih poljoprivrednih strojeva poljoprivrednicima s područja Općine Tovarnik.

 

Članak 1.

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrt, udruga ili braniteljska zadruga koja se primarno bavi poljoprivrednom proizvodnjom ) sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik.

Sufinanciraju se troškovi samo registracije traktora, priključnih vozila i drugih poljoprivrednih strojeva, ali ne i osiguranja.

Članak 2.

Ukupni proračunski trošak Općine Tovarnik po ovom Programu je 60.000,00 kn, a najviši iznos potpore je 800,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu, bez obzira da li se radi o traktoru, priključnom vozilu ili drugom poljoprivrednom stroju (kombajn, vadilica i dr. ) ili više njih.

Ukoliko ukupan iznos zatraženih potpora koje udovoljavaju kriterijima premašuje predviđeni iznos sredstava predviđenih za ovu mjeru, iznos potpore se umanjuje za isti postotak svim korisnicima dok se ukupan iznos ne svede na predviđeni iznos, osim ako preostane sredstava po drugim programima i mjerama koji su raspisani ranije.

Članak 3.

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Zahtjev, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, podnosi se na obrascu:

  • obrazac PMVR-1; Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje registracije traktora, priključnih vozila i drugih poljoprivrednih strojeva

Obrazac zahtjeva može se dobiti u Općini Tovarnik, A.G.Matoša 2, Tovarnik ili na web stranici Općine Tovarnik.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. preslika prometne knjižice
  2. račun i/ili drugi dokaz o uplati (uplatnica ili izvod iz banke)
  3. preslika iskaznice ili rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  4. preslika osobne iskaznice
  5. IBAN žiro računa na koji će se izvršiti povrat sredstava
  6. obrazac PMVR-2 (Izjava o potporama male vrijednosti u protekle tri godine)
  7. obrazac PMVR-3 (Izjava da nije dodijeljena potpora iz drugih izvora)
  8. Obrazac PMVR-4, ukoliko vlasnik vozila nije nositelj OPG-a

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

Općina Tovarnik
A.G.Matoša 2
32249 Tovarnik, s naznakom

„Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi – registracija“, – ne otvaraj-

Zahtjeve je potrebno dostaviti do 26. studenog 2018. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati. Odbor za poljoprivredu može tražiti nadopunu dokumentacije.

Članak 4.

Potpore po ovom javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/2017 ) odobrenom od strane Ministarstva poljoprivrede.

Članak 5.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za troškove registracije ukoliko je istu primio iz drugih izvora.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos od 15.000,00 EUR-a, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Izjava se daje u svrhu provjere da potpora ne premašuje gornju granicu iz Uredbe de minimis.

Članak 6.

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti donosi načelnica Općine Tovarnik na prijedlog Odbora za poljoprivredu. Odbor sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni podnesenih zahtjeva.

Općina Tovarnik je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 7.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Općine Tovarnik nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

Članak 8.

Poljoprivredna gospodarstva, odnosno njihovi nositelji, koji udovoljavaju kriterijima javnog poziva, a koji imaju dugovanja prema Općini Tovarnik po bilo kojoj osnovi, dužni su namiriti iznos dugovanja u roku od 30 dana od dana kada je Odbor za poljoprivredu sastavio zapisnik. U protivnom potpora neće biti isplaćena.

Članak 9.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za odobravanje potpore.

Članak 10.

Općina Tovarnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža Veselčić-Šijaković,oec.

PRILOZI

Tekst javnog poziva za potpore male vrijednosti 2018

Obrazac PMVR 1

Obrazac PMVR 2

Obrazac PMVR 3

Obrazac PMVR 4

Leave a Comment

Skip to content