POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – viši referent za administrativne poslove i uredsko poslovanje

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje službenika, na radnom mjestu višeg referenta za administrativne poslove i uredsko poslovanje, na neodređeno vrijeme, o b j a v lj u j e

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se svi kandidati čije su prijave na natječaj za zapošljavanje službenika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu višeg referenta za administrativne poslove i uredsko poslovanje pravodobne, potpune ikoji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

  1. Katica Matić, N.Š. Zrinski 3, Tovarnik, OIB: 64138183090 -prijava je zaprimljena 12.07.2023. godine u 12:40 h –pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je
  2. Maja Kolomejac, A. Stepinca 6, 32249 Tovarnik, OIB: 46951778549 -prijava zaprimljena 13.07.2023 godine u 11:42 h –pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 25.07.2023. godine (utorak) u 12:00 h  na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik (općinska vijećnica)

 

Skip to content