POTPORE U POLJOPRIVREDI – JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA

Temeljem članka 13. i članka 19. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2018. godinu (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/2017), načelnica Općine Tovarnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini temeljem Uredbe de minimis u sklopu Mjere 9: Program sufinanciranja zapošljavanja djelatnika

 

Članak 1.

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrt, udruga ili braniteljska zadruga koja se primarno bavi poljoprivrednom proizvodnjom ) sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik. Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u sustav PDV-a.
Ukupni proračunski trošak Općine Tovarnik za ovu mjeru je 100.000,00 kn.
Sufinancira se zapošljavanje novih djelatnika s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s kojima je sklopljen Ugovor o radu najranije 01.01.2018. godine na rok od 6 ili više mjeseci.
Iznos potpore je 60% bruto plaće do maksimalnog iznosa bruto plaće od 5.000,00 kn. Po jednom poljoprivrednom gospodarstvu sufinancira se zapošljavanje jednog djelatnika, koji je s područja Općine Tovarnik.

Članak 2.

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Zahtjev, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, podnosi se na obrascu:

  • PMVZ-1; Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini

Obrazac zahtjeva može se dobiti u Općini Tovarnik, A.G.Matoša 2, Tovarnik ili na web stranici Općine Tovarnik.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gospopdarstava
  2. Potvrdu o ulasku u sustav PDV-a
  3. Ugovor o radu s novozaposlenim djelatnikom
  4. prijave na zdravstveno i mirovinsko za novozaposlenog djelatnika
  5. osobne iskaznice nositelja gospodarstva i djelatnika za kojega se traži potpora
  6. potvrda HZZZ o razdoblju provedenom u evidenciji nezaposlenih ( za djelatnika )
  7. potvrdu porezne uprave o stanju duga
  8. IBAN žiro-računa, a nakon odobrenja potpore i

1. Bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kn
2. JOPPD obrazac i izvod iz banke ( služe kao dokaz da je plaća isplaćena ) – do 20. u mjesecu za svaki mjesec

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu

Općina Tovarnik
A.G.Matoša 2
32249 Tovarnik, s naznakom

„Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi-zapošljavanje“,
– ne otvaraj-

Zahtjevi se zaprimaju od 12. travnja 2017. godine do iskorištenja sredstava.
Općina Tovarnik može zatražiti nadopunu dokumentacije.

Članak 3.

Djelatnika za kojega se traži potpora potrebno je zadržati na poslu onoliko mjeseci za koliko je potpora zatražena, odnosno odobrena. U suprotnom, potrebno je vratiti sav do tada uplaćen iznos potpore. U slučaju ne ispunjenja navedenih uvjeta biti će aktivirana bjanko zadužnica koju je korisnik potpore na iznos od 50.000,00 kn dužan dostaviti prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju s Općinom Tovarnik.
Sva dodatna prava i obveze između korisnika potpore i Općine Tovarnik biti će regulirana Ugovorom.

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je istu primio iz drugih izvora.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos od 15.000,00 EUR-a, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Izjava se daje u svrhu provjere da potpora ne premašuje gornju granicu iz Uredbe de minimis.

Članak 5.

Općina Tovarnik je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 6.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Općine Tovarnik nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava.

Članak 7.

Poljoprivredna gospodarstva, odnosno njihovi nositelji, koji udovoljavaju kriterijima iz javnog poziva, a koji imaju dugovanja prema Općini Tovarnik po bilo kojoj osnovi, dužni su namiriti iznos dugovanja u roku od 15 dana od dana kada je dostavljena obavijest o potrebi namirenja duga. U protivnom potpora neće biti isplaćena.

Članak 8.

Općina Tovarnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

KLASA:320-01/18-01/6
URBROJ:2188/12-03/01-18-1
Tovarnik, 11. travnja 2018.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža Veselčić-Šijaković,oec.

 

PRILOZI

Obrazac PMVZ-1

Obrazac PMVZ-2

Obrazac PMVZ-3

Leave a Comment

Skip to content