Potpore u poljoprivredi – javni poziv za sufinanciranje sustava za navodnjavanje i kopanje bunara

Temeljem članka 14. i članka 19. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2018. godinu (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/2017), načelnica Općine Tovarnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini temeljem Uredbe de minimis u sklopu Mjere 10: Sufinanciranje sustava za navodnjavanje i kopanje bunara

 

Članak 1.

Općina Tovarnik će u 2018. godini odobravati potpore male vrijednosti za slijedeću aktivnost:

  • SUFINANCIRANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE I KOPANJE BUNARA POLJOPRIVREDNICIMA S PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, udruga ili braniteljska zadruga koja se primarno bavi poljoprivrednom proizvodnjom) sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik.
Sufinanciraju se troškovi nabavke različitih sustava za navodnjavanje, te kopanje bunara, za voćarsku i povrtlarsku proizvodnju (pumpe za navodnjavanje, cijevi za navodnjavanje – kap na kap, rezervoari za skladištenje vode, raspršivači, dovod vode iz vodovoda – hidranti i slično, te kopanje bunara).

Članak 2.

Ukupni proračunski trošak Općine Tovarnik za ovu mjeru je 20.000,00 kn.
Iznos sufinanciranja koji pojedino gospodarstvo može dobiti je 70% posto troška, do maksimalno 5.000,00 kn. Sredstva se dodjeljuju redoslijedom prijavljivanja dok se ne iskoriste sva sredstva, najkasnije do 28. rujna 2018..
Korisnik potpore dužan je baviti se voćarskom ili povrtlarskom proizvodnjom minimalno tri godine, osim u slučaju više sile. U protivnom dužan je vratiti potporu.

Članak 3.

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Zahtjev, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, podnosi se na obrascu:

  • obrazac PMVN-1; Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje sustava za navodnjavanje i kopanje bunara.

Obrazac zahtjeva može se dobiti u Općini Tovarnik, A.G.Matoša 2, Tovarnik ili na web stranici Općine Tovarnik.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Obostrana preslika osobne iskaznice nositelja gospodarstva
  2. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora za tri fiskalne godine, obrazac PMVN-2
  3. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora, obrazac PMVN-3
  4. Dokaz o plaćanju troška za koji se traži sufinanciranje (kopija uplatnice, računa ili izvod iz banke)
  5. Preslika iskaznice ili rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  6. Kopija zahtjeva za poticaj (kao dokaz da se bavi povrtlarskom ili voćarskom proizvodnjom)
  7. IBAN žiro računa na koji će se izvršiti uplata potpore, a nakon odobrenja potpore:
  8. bjanku zadužnicu na iznos od 10.000,00 kn kao sredstvo osiguranja ispunjenja uvjeta iz članka 2. stavka 2. ovog Javnog poziva.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

Općina Tovarnik
A.G.Matoša 2
32249 Tovarnik, s naznakom

„Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi-navodnjavanje“,
– ne otvaraj-

Zahtjeve je potrebno dostaviti najkasnije do 28. rujna 2018. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
Nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati. Odbor za poljoprivredu može tražiti nadopunu dokumentacije.

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za troškove sufinanciranja sustava za navodnjavanje i kopanje bunara ukoliko je istu primio iz drugih izvora.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos od 15.000,00 EUR, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Izjava se daje u svrhu provjere da potpora ne premašuje gornju granicu iz Uredbe de minimis.

Članak 5.

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti donosi načelnica Općine Tovarnik na prijedlog Odbora za poljoprivredu. Odbor sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni podnesenih zahtjeva.
Općina Tovarnik je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 6.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Općine Tovarnik nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

Članak 7.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za odobravanje potpore.

Članak 8.

Općina Tovarnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

KLASA:320-01/18-01/11
URBROJ:2188/12-03/01-18-1
Tovarnik, 27. travnja 2018.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža Veselčić-Šijaković,oec.

 

PRILOZI

Obrazac PMVN-1

Obrazac PMVN-2

Obrazac PMVN-3

Leave a Comment

Skip to content