Potpore u poljoprivredi – javni poziv za sufinanciranje osiguranja višegodišnjih nasada

Temeljem članka 10. i članka 19. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2018. godinu (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/2017), načelnica Općine Tovarnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2018. godini temeljem Uredbe de minimis u sklopu Mjere 6: Program sufinanciranja osiguranja višegodišnjih nasada poljoprivrednicima s područja Općine Tovarnik

Članak 1.

Općina Tovarnik će u 2018. godini odobravati potpore male vrijednosti za slijedeću aktivnost:

  • OSIGURANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA POLJOPRIVREDNICIMA S PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK

Korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, udruga ili braniteljska zadruga koja se primarno bavi poljoprivrednom proizvodnjom) sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik.
Sufinanciraju se troškovi osiguranja višegodišnjih nasada (kruške, jabuke, šljive, vinova loza i drugo), koji su evidentirani u upisniku, odnosno zahtjevu za poticaj.
Polica osiguranja mora biti ugovorena u 2018. godini, zaključno sa zadnjim danom trajanja ovog javnog poziva.

Članak 2.

Ukupni proračunski trošak Općine Tovarnik po ovom Programu je 60.000,00 kn, a najviši iznos potpore je:
a) kruške i jabuke, za najmanje 0,15 ha: 30%, najviše do 12.000,00 kn
b) šljive, za najmanje 0,15 ha: 50%, najviše do 10.000,00 kn
c) vinova loza, za najmanje 0,15 ha: 50%, najviše do 7.000,00 kn
d) bobičasto voće, za najmanje 0,1 ha: kupine: 60%
maline: 60%
aronija: 60%
ostalo: 60%
e) orah i lješnjak, za najmanje 0,15 ha: 50%, najviše do 8.000,00 kn
f) ostalo, za najmanje 0,15 ha: 50%, najviše do 5.000,00 kn.

Ukoliko ukupan iznos zatraženih potpora koje udovoljavaju kriterijima premašuje predviđeni iznos sredstava predviđenih za ovu mjeru, iznos potpore se umanjuje za isti postotak svim korisnicima dok se ukupan iznos ne svede na predviđeni iznos.

Članak 3.

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Tovarnik da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.
Zahtjev, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, podnosi se na obrascu:

  • obrazac PMVO-1; Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje osiguranja višegodišnjih nasada

Obrazac zahtjeva može se dobiti u Općini Tovarnik, A.G.Matoša 2, Tovarnik ili na web stranici Općine Tovarnik.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Obostrana preslika osobne iskaznice nositelja ili člana gospodarstva na koga glasi polica osiguranja
  2. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora za tri fiskalne godine, obrazac PMVO-2
  3. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora, obrazac PMVO-3
  4. Preslika police osiguranja
  5. Dokaz o uplati (kopija uplatnice, računa ili izvod iz banke)
  6. Preslika iskaznice ili rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  7. Kopija zahtjeva za poticaj
  8. IBAN žiro računa na koji će se izvršiti uplata potpore

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

Općina Tovarnik
A.G.Matoša 2
32249 Tovarnik, s naznakom

„Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi-osiguranje“,
– ne otvaraj-

Zahtjeve je potrebno dostaviti do 15. lipnja 2018. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
Nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati. Odbor za poljoprivredu može tražiti nadopunu dokumentacije.

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za troškove osiguranja ukoliko je istu primio iz drugih izvora.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos od 15.000,00 EUR, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Izjava se daje u svrhu provjere da potpora ne premašuje gornju granicu iz Uredbe de minimis.

Članak 6.

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti donosi načelnica Općine Tovarnik na prijedlog Odbora za poljoprivredu. Odbor sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni podnesenih zahtjeva.
Općina Tovarnik je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 7.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Općine Tovarnik nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

Članak 8.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi trošak za odobravanje potpore.

Članak 9.

Općina Tovarnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

KLASA:320-01/18-01/10
URBROJ:2188/12-03/01-18-1
Tovarnik, 27. travnja 2018.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža Veselčić-Šijaković,oec.

 

PRILOZI

Obrazac PMVO-1

Obrazac PMVO-2

Obrazac PMVO-3

Leave a Comment

Skip to content