Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik objavljuje

OGLAS
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 

U Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

  1. RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI – 1 izvršitelja (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

  • osnovna škola,
  • osposobljenost za rad na siguran način (obavlja se odmah po rasporedu na radno mjesto, na trošak Općine Tovarnik)

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • preslika e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Trajanje službe – dok postoji potreba, odnosno dok „Ministarstvo za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku“ produžuje Ugovor s Općinom Tovarnik.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

U Općini Tovarnik, u tijelima uprave, do sada nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te pripadnici srpske nacionalne manjine imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeni na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr i na oglasnoj ploči Općine Tovarnik najkasnije pet dana prije intrvjua.

Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249 Tovarnik, s naznakom : „Za oglas Radnik/ca za pomoć u kući- ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Tovarnik zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

KLASA: 112-01/18- 01/01
URBROJ: 2188/12-01/01-18/1
Tovarnik, 02.01.2018.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Elizabeta Širić, dipl. iur.

Leave a Comment

Skip to content