Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. , 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje

OGLAS

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

U  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto :

 1. Referent/ica za računovodstveno-financijske poslove– 1 izvršitelj/ica

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18)  a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera
 • položen državni stručni ispit (može se primiti i osoba koja nema državni stručni ispit ali ga mora položiti u zakonskom roku)
 • godinu dana radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima
 • dobro poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • preslika e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Trajanje službe – šest mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca

Služba na određeno vrijeme, radi obavljanja posla čiji se opseg privremeno povećao, ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto  predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

U Općini Tovarnik, u tijelima uprave, do sada nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te  pripadnici srpske nacionalne manjine imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr  i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .

Pisane prijave podnose se na adresu :

OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249  Tovarnik  , sa naznakom : „Za oglas – Referent za računovodstveno-financijske poslove ne otvaraj“

u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Tovarnik  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

KLASA: 112-01/18- 04/01
URBROJ: 2188/12-01/01-18-1
Tovarnik, 12.02.2018.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

                                                     Katarina Mađarević, mag.iur.

Leave a Comment

Skip to content