Oglas za prijam u radni odnos na odrđeeno vrijeme za Projekt “centricomNET”

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME ZA  Projekt „centricomNET“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik, na radno mjesto:
1. Viši referent – koordinator projekta „centricomNET“ – 1 izvršitelj/ica

Viši referent – koordinator projekta mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18) a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

• Viša stručna sprema ekonomskog ili društvenog smjera ( sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke )
• Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine
• Poznavanje engleskog jezika
• Položena vozačka dozvola B kategorije

Poželjno je da kandidat ispunjava i sljedeće uvjete:
• organizacijske sposobnosti
• dobro poznavanje rada na računalu

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18).
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
• dokaz o stručnoj spremi ( preslika )
• uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseci od dana raspisivanja natječaja) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
• preslika e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• potvrda o vrsti poslova i trajanju radnoga odnosa ( od prijašnjih poslodavaca ) iz koje se vidi da kandidat ima radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine ( preslika )
• preslika vozačke dozvole

Trajanje službe – do završetka projekta, predvidivo 24 mjeseca uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), čl. 48 F Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92, 77/92, 27/93, 2/94, 108/95, 108/96, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 154/14 i 39/18), dužan se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. A kandidat koji se poziva na to pravo, dužan je dostaviti dokumentaciju sukladno čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017). Više o prednosti zapošljavanja i potrebnim dokazima na stranicama Ministarstva branitelja, tj. na sljedećim linkovima:
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

U Općini Tovarnik, u tijelima uprave, do sada nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te pripadnici srpske nacionalne manjine imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .

Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249 Tovarnik , sa naznakom : „Za oglas – Viši referent – koordinator projekta „centricomNET“
u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Tovarnik zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Elizabeta Širić, dipl.iur.

Leave a Comment

Skip to content