Oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (zbog korištenja prava na rodiljni/roditeljski dopust).
Na oglas mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • Magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom,
 • Uvjet magistra, odnosno stručnog specijalista, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su prema prethodnim propisima stekle visoku stručnu spremu.
 • Iznimno, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14) može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja.
 • Položen državni stručni ispit
 • Odlično poznavanje rada na računalu
 • Odlično poznavanje barem jednog stranog jezika, engleski ili njemački
 • visoko razvijene organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana imenovanja.
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.
Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):
  a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
  b) preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Navedena dokumentacija prilaže se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik dokumentacije.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
Ako izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te izvornike dostavljenih dokumenta smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane oglasom.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), čl. 48 F Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92, 77/92, 27/93, 2/94, 108/95, 108/96, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 154/14 i 39/18), dužan se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na to pravo, dužan je dostaviti dokumentaciju sukladno čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017). Više o prednosti zapošljavanja i potrebnim dokazima na stranicama Ministarstva branitelja, tj. na sljedećim linkovima:
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

U Općini Tovarnik, u tijelima uprave, do sada nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te pripadnici srpske nacionalne manjine imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas o čemu će joj biti dostavljena obavijest na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnih lijekova.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .

Pisane prijave podnose se na osobno ili poštom na adresu : OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249 Tovarnik , sa naznakom : „Za oglas za prijem u službu PROČELNIKA- ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Nije dozvoljeno dostava prijava putem e-maila.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Tovarnik zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković, oec.

PRILOZI

Opis poslova i podatci o plaći

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE PROČELNIK – tekst

Leave a Comment

Skip to content