ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI

Na temelju  članka 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/17, 14/18 ), odgovorna osoba Naručitelja, načelnik općine, u  postupku jednostavne nabave, dana 01. srpnja 2022. godine, donio je sljedeću

ODLUKU O ODABIRU

NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Podaci o naručitelju:

OPĆINA TOVARNIK, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik; OIB: 38906942564

Odgovorna osoba naručitelja: Anđelko Dobročinac, dipl. Ing., načelnik općine

 

Predmet nabave: Rekonstrukcija pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači

 

Evidencijski broj nabave: JN-32/22

 

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

KOM-ILOK D.O.O.

Julija Benešića 49

32236 Ilok

OIB: 31574808968

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Naručitelj je u roku za dostavu ponuda zaprimio 2 (dvije) ponude ponuditelja:

 

r.

br.

Naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja

(ukoliko se radi o zajednici ponuditelja upisati naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja)

Cijena ponude

(bez PDV-a)

izražena u kunama

Ukupna cijena ponude

(s PDV-om)

izražena u kunama

1 2 3 4
1 NM KOP j.d.o.o. za građevinarstvo i usluge

Ante Starčevića 78

Kuševac

31400 Đakovo

OIB: 50301186225

 

180.881,33 226.101,66
2 KOM-ILOK D.O.O.

Julija Benešića 49

32236 Ilok

OIB: 31574808968

162.319,52 202.899,39

 

NM KOP j.d.o.o. za građevinarstvo i usluge, Ante Starčevića 78, Kuševac, 31400 Đakovo OIB: 50301186225 je ponudio cijenu od 180.881,33 kn bez pdv-a što je veća cijena od procijenjene vrijednosti nabave zbog čega se ponuda odbija.

 

Ponuda ponuditelja KOM-ILOK D.O.O., Julija Benešića 49, 32236 Ilok, OIB: 31574808968 prihvatljiva je, prikladna, pravilna ponuda sposobnog ponuditelja sukladno kriteriju najniže cijene temeljem članka 20. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/17, 14/18 ).

 

Ova Odluka o odabiru najpovoljnije ponude zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se bez odgode istovremeno svakom ponuditelju na dokaziv način ( preporučenom poštom s povratnica,  objavom na internetskim stranicama naručitelja).

 

Naručitelj objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom dostavom na dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi.

 

                                                                                   NAČELNIK OPĆINE TOVARNIK

                                                                         Anđelko Dobročinac, dipl.ing.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content