ODLUKA O ODABIRU – Evidencijski broj nabave: JN-41/22

Na temelju članka 25.  Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.10/17, 14/18  ) te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u postupku jednostavne  nabave, evidencijski broj nabave: JN-41/22., a temeljem članka 48. Statuta Općine Tovarnik (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/22  odgovorna osoba Naručitelja, općinski načelnik  12. listopada 2022.  godine, donosi sljedeću

 

 

 

O D L U K A    O    O D A B I R U

 

I.

Podaci o naručitelju:  OPĆINA TOVARNIK, 32 249 Tovarnik, A.G. Matoša 2; OIB: 38906942564, Odgovorna osoba naručitelja: Anđelko Dobročinac, dipl.ing. općinski načelnik

Predmet nabave: Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Evidencijski broj nabave: JN-41/22

 

odluka o odabiru – Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića

Skip to content