Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih u školskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13. i 137/15.) i  članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18), Načelnica Općine Tovarnik  d o n o s i

                                                                                       ODLUKU

o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih u školskoj godini 2019./2020.

I.

Općina Tovarnik će za školsku godinu 2019./2020. dodijeliti jednokratne novčane naknade u visini 500,00 kn.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ostvaruje svaki učenik prvog razreda osnovne škole  na području općine Tovarnik, koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u općini Tovarnik.

II.

Radi ostvarivanja prava na naknadu iz točke I. ove Odluke, roditelj/skrbnik učenika/ce prvog razreda osnovne škole podnosi:

  1.  Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  2. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg   računa putem internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje)

Tražena dokumentacija se donosi u Općinu Tovarnik.

III.

Jednokratna novčana naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola iz ove Odluke izuzeta je od ovrhe temeljem članka 172. točka 6. Ovršnog zakona („Narodne novine“ br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17.).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općine.

 

 

 

 

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković

 

odluka – 1. razred

Leave a Comment

Skip to content