OBJAVLJEN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA REKONSTRUKCIJU PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U ILAČI

Na portalu Portala ponuda: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx  dana 22.04.2022. objavljen je poziv za dostavu ponuda za reknstrukciju pješačkih staza na groblju u Ilači.

Gospodarski subjekti svoje ponude dostavljaju putem sustava AGRONET (https://agronet.apprrr.hr) u roku za dostavu ponuda sa pripadajućom dokumentacijom u skeniranom obliku.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Rok za dostavu ponuda je 09. svibnja 2022. godine do 14:00 sati sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude one koje do navedenog roka budu zaprimljene.

Ponuda se dostavlja neposredno i na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik

 

Na omotnici mora biti naznačeno:

Rekonstrukcija pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači

Evidencijski broj JN -32/22

– Naznaka NE OTVARAJ

– Na poleđini: naziv i adresa ponuditelja

 

Jedan primjerak ponude u elektroničkom obliku obavezno treba učitati na portal ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

 

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na navedenom portalu ili ispod ovoga teksta.

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude – Opcina Tovarnik

Troskovnik

Portal ponuda

GLAVNI PROJEKT

Skip to content