JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA RADNIKA

Na temelju članka 7. i 9. Pravilnika o  ostvarivanju prava sufinanciranja putnoga troška radnika koji imaju prebivalište na području Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/22) ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) načelnik Općine Tovarnik dana 16.03.2022. o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV  ZA OSTVARIVANJU PRAVA SUFINANCIRANJA PUTNOGA TROŠKA RADNIKA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

I.

Pravo na sufinanciranje putnoga troška do mjesta rada ostvaruje radnik koji ispunjava uvjete kako slijedi :

 

 • ima prebivalište na području Općine Tovarnik
 • nema prijavljeno boravište izvan Općine Tovarnik
 • ima mjesto rada izvan Općine Tovarnik
 • putni trošak za dolazak u mjesto rada mu nije sufinanciran ili financiran po bilo kojoj osnovi
 • putni trošak mu je financiran u iznosu manjem od iznosa iz članka 5. stavka 1. Pravilnika u kojem slučaju ostvaruje pravo na razliku do iznosa iz članka 5. stavka 1. Pravilnika .

II.

Ukoliko radnik ispunjava uvijete propisane prethodnom točkom ovog javnog poziva, ostvaruje pravo na   putni trošak u iznosu od 15 kn/km mjesečno neto i to za relaciju adresa prebivališta radnika – adresa sjedišta odnosno podružnice poslodavaca.

(Primjer izračuna: Ako radnik radi kod poslodavca u Vinkovcima i udaljenost je 33 km od adrese prebivališta isplaćuje mu se:  33 km x 15 kn/km = 495 kn mjesečno u neto iznosu)

Ukoliko radnik prima putne troškove u iznosu manjem od 15kn/km mjesečno uključujući i gradski prijevoz, radnik ostvaruje pravo na razliku do iznosa iz  stavka 1. ove točke.

Udaljenost  će izračunati Općina Tovarnik i to na način da izračuna kilometre od  adresa prebivališta radnika do adrese sjedište odnosno podružnice poslodavca  koristeći web preglednik google maps na način da kao relevantnu za postupak sufinanciranja putnog troška uzme  najmanju kilometražu cestovnog prometa.

Ukoliko u jednom mjesecu radnik radi manje od 50% radnog vremena na svom radnom mjestu zbog korištenja godišnjeg odmora, bolovanja, dopusta, blagdani  i sl., nema pravo na putni trošak iz stavka 1. ovoga članka za taj mjesec.

III.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje putnog troška obvezno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Potpisani zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje putnog troška ( obrazac 1 )
 2. ovjerenu izjavu poslodavca da mu putni trošak nije plaćen temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu, posebne odluke poslodavca –moguće je koristiti predložak koji je kreirala Općina Tovarnikobrazac 2
 3. ukoliko radnik dobiva umanjeni iznos putnih troškova ili troškove gradskog prijevoza dostaviti ovjerenu izjavu poslodavca o visini putnih troškova koje mu se isplaćuju.
 4. IP listić ili listić iz kojega se vidi obračun putnog troška ukoliko se  djelomično isplaćuje putni trošak a nije prikazan na IP listiću
 5. dostaviti dokaze o prebivalištu na području Općine Tovarnik ( potvrda o prebivalištu i kopija osobne iskaznice )
 6. izjava da nije prijavljeno boravište niti da stvarno boravi  izvan Općine Tovarnik. ( obrazac 2 )
 7. Dokaz o adresi podružnice, ako radnik ne radi na adresi sjedišta već na adresi podružnice

 

Sa radnikom koji ostvari pravo na sufinanciranje, Općina Tovarnik će sklopiti  Ugovor o sufinanciranju putnog troška do kraja 2022. god., a isti je obvezan, jednom mjesečno, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati IP listić, te listić iz kojega se vidi obračun putnog troška ukoliko se  djelomično isplaćuje putni trošak a nije prikazan na IP listiću

IV.

Ovaj je javni poziv otvoren do 31.12.2022. te vrijedi za 2022. god.

 

NAČELNIK OPĆINE TOVARNIK

Anđelko Dobročinac, dipl.ing

JAVNI POZIV

ZAHTJEV

IZJAVA O BORAVIŠTU- obrazac 2

IZJAVA POSLODAVCA- obrazac 3

Skip to content