Javni poziv za MJERU 2

Temeljem čl.11 st.2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik za 2018. Godinu KLASA: 021-05/17-03/48, URBROJ: 2188/12-04-17-1 od 14.12.2017. i čl.48. Statuta Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 04/13, 14/13 i 1/18) Načelnica Općine Tovarnik objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik u 2018.godini, temeljem uredbe De minimis u sklopu
MJERE 2 – Potpore za nabavu opreme i inventara

 

Članak 1.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem u Općini Tovarnik, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva koji su registrirani nakon 30.06.2017. godine i koji imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika.

Članak 2.

Iznos potpore za ovu mjeru je 5.000,00 kn ( bez PDV-a ) po jednom poduzetniku, a ukupan iznos raspoloživ za ovu mjeru je 20.000,00 kn.

Potpora se može dodijeliti za sljedeće namjene:
a) radni strojevi i alati minimalne pojedinačne vrijednosti veće od 1.000,00 kn,
b) informatička oprema minimalne pojedinačne vrijednosti veće od 750,00 kn
c) uredska oprema minimalne pojedinačne vrijednosti veće od 500,00 kn,
d) radna i zaštitna odjeća za djelatnike (za poduzetnike koji imaju više od jednog zaposlenog, računajući vlasnika)

Korisnici ove mjere ne mogu po ovom Programu koristiti i sredstva iz Mjere 1 za namjenu određenu pod točkama :
b) nabavu informatičke opreme ( najviše do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, odnosno do najviše 2.500,00 kn ),
f) nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva.

Članak 3.

Uz zahtjev je potrebna sljedeća dokumentacija:

  • preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
  • potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja
  • potvrda o nepostojanju duga prema Općini Tovarnik
  • preslika računa za nabavku opreme i/ili inventara
  • preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje
  • Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini
  • Izjavu da nije primio potporu iz drugih izvora za istu namjenu

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici, na adresu A.G. Matoša 2, 32249 Tovarnik, s naznakom „Zahtjeva za dodjelu potpora poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik u 2018.godini – Potpore za nabavu opreme i inventara“.

Javni poziv je otvoren do 21.5.2018., do 14,00 sati bez obzira na način dostave, uz mogućnih dodatih 8 dana za dopunu potrebne dokumentacije.

Članak 4.

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uključujući vlasnika/icu
Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

Ovaj Program ne odnosi se na fizičke osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje sukladno Zakonu o obrtu.
Podnositelji zahtjeva pravne osobe mogu ostvariti pravo na potporu isključivo ako osnivač, član društva ima prebivalište na području Općine Tovarnik, a u slučaju više osnivača, članova društva najmanje 50% osnivača, članova društva moraju imati prebivalište na području Općine Tovarnik.

Članak 5.

Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR-a tijekom tri fiskalne godine, te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. De minimis potpora koja se odobrava za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne može se odobravati i koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

Članak 6.

Odluku o dodjeli potpore donosi načelnica Općine na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Tovarnik u 2018. godini, a za mjeru 6. Odbora za poljoprivredu. Povjerenstvo imenuje načelnica Općine prije raspisivanja Javnog poziva.

Korisnici potpore mogu koristiti potporu za najviše dvije mjere.

Članak 7.

Ukoliko u nekoj od mjera preostane sredstava, ona se mogu koristiti u nekoj drugoj mjeri ovog Programa, Odlukom načelnice Općine.

Članak 8.

Neće se razmatrati zahtjevi podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, kao ni oni zahtjevi koji ne ispunjavaju svrhu i cilj ovog Programa.

Članak 9.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Općine Tovarnik, nadzor i uvid, u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

Članak 10.

Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnica Općine na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Tovarnik u 2018. godini.

Članak 11.

Općina Tovarnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgvornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

KLASA: 302-01/18-01/02
URBROJ: 2188/12-03/01-18-1
Tovarnik, 20.04.2018.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković, oec.

 

PRILOZI

Obrazac izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac POGA-18

Leave a Comment

Skip to content