Javni poziv za MJERU 1

Temeljem čl.11 st.2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik za 2018. Godinu KLASA: 021-05/17-03/48, URBROJ: 2188/12-04-17-1 od 14.12.2017. i čl.48. Statuta Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 04/13, 14/13 i 1/18) Načelnica Općine Tovarnik objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik u 2018.godini, temeljem uredbe De minimis u sklopu
MJERE 1 – Potpore novoosnovanim tvrtkama (potpore početnicima)

 

Članak 1.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem u Općini Tovarnik, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva koji su registrirani nakon 30.06.2017. godine i koji imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika.

Članak 2.

Iznos potpore za ovu mjeru je 5.000,00 kn ( bez PDV-a ) po jednom poduzetniku, a ukupan iznos raspoloživ za ovu mjeru je 15.000,00 kn.

Potpora se može dodijeliti za sljedeće namjene:
a) izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
b) nabavu informatičke opreme ( najviše do 50% prihvatljivih dokumentiranih
troškova, odnosno do najviše 2.500,00 kn ),
c) bankarske usluge za obradu kredita,
d) refundaciju troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, troškova registracije slobodnog zanimanja, te ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva kao i podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka dokumentacija, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole i slično),
e) uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
f) nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
g) izrada web stranice, tiskanje promotivnih materijala, zakup domene do 1 godine, te troškovi digitalnog marketinga ( najviše do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, odnosno do najviše 2.500,00 kn ),
h) dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i/ili informatičko obrazovanje ( najviše do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, odnosno do najviše 2.500,00 kn ).

Kroz ovu mjeru ne financira se uplata temeljnog kapitala trgovačkog društva kao ni novoosnovani subjekt osnovan od strane drugih profitnih ili neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Uz zahtjev je potrebna sljedeća dokumentacija:

  • preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
  • potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi zaposlenja
  • potvrda o nepostojanju duga prema Općini Tovarnik
  • preslika računa za nabavku opreme ili troškove otvaranja obrta, izrade dokumentacije, planova, studija, te ostale dokumentacije
  • preslika izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje
  • Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini
  • Izjavu da nije primio potporu iz drugih izvora za istu namjenu

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici, na adresu A.G. Matoša 2, 32249 Tovarnik, s naznakom „Zahtjeva za dodjelu potpora poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik u 2018.godini – Potpore novoosnovanim tvrtkama ( potpore početnicima)“

Javni poziv je otvoren do 21.5.2018., do 14,00 sati bez obzira na način dostave, uz mogućnost dodatih 8 dana za dopunu potrebne dokumentacije.

Članak 4.

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uključujući vlasnika/icu
Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

Ovaj Program ne odnosi se na fizičke osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje sukladno Zakonu o obrtu.
Podnositelji zahtjeva pravne osobe mogu ostvariti pravo na potporu isključivo ako osnivač, član društva ima prebivalište na području Općine Tovarnik, a u slučaju više osnivača, članova društva najmanje 50% osnivača, članova društva moraju imati prebivalište na području Općine Tovarnik.

Članak 5.

Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR-a tijekom tri fiskalne godine, te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. De minimis potpora koja se odobrava za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne može se odobravati i koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

Članak 6.

Odluku o dodjeli potpore donosi načelnica Općine na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Tovarnik u 2018. godini, a za mjeru 6. Odbora za poljoprivredu. Povjerenstvo imenuje načelnica Općine prije raspisivanja Javnog poziva.
Korisnici potpore mogu koristiti potporu za najviše dvije mjere.

Članak 7.

Ukoliko u nekoj od mjera preostane sredstava, ona se mogu koristiti u nekoj drugoj mjeri ovog Programa, Odlukom načelnice Općine.

Članak 8.

Neće se razmatrati zahtjevi podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, kao ni oni zahtjevi koji ne ispunjavaju svrhu i cilj ovog Programa.

Članak 9.

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Općine Tovarnik, nadzor i uvid, u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

Članak 10.

Odluku o dodjeli potpore donosi Načelnica Općine na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Tovarnik u 2018. godini.

Članak 11.

Općina Tovarnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgvornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

KLASA: 302-01/18-01/01
URBROJ: 2188/12-03/01-18-1
Tovarnik, 20.04.2018.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković, oec.

 

PRILOZI

Obrazac izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac POGA-18

 

Leave a Comment

Skip to content