JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik na radno mjesto „ Viši referent za poljoprivredu i poslove poljoprivrednog redarstva“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik

na radno mjesto „ Viši referent za poljoprivredu i poslove poljoprivrednog redarstva“,  1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme,  uz obvezni probni rad od  3 mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ):

 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 1. Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik poljoprivredne struke
 2. Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. Položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto
 4. Položen vozački ispit B kategorije
 5. Poznavanje rada na računalu

Osoba koja nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas  se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • Preslika važeće vozačke dozvole
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ( preslika uvjerenja)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili  potvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • Vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (obrazac izjave dostupan je na mrežnim stranicama Općine Tovarnik opcina-tovarnik.hr.)
 • Vlastoručno potpisanu privolu da se osobni podaci kandidata mogu koristiti isključivo za potrebe ovog natječaja (obrazac privole dostupan je na mrežnim stranicama Općine Tovarnik (opcina-tovarnik.hr.)
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, način obavljanja i rokove prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr

Područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr  i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika s danom objave natječaja.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeni  na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr  i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .

Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249  Tovarnik  , sa naznakom : „Za natječaj – Viši referent za poljoprivredu i poslove poljoprivrednog redarstva   – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvijete, odnosno ako prijavljeni kandidate na zadovolje na testiranju, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Općina Tovarnik  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

 

IZJAVA

JAVNI NATJEČAJ

OBAVIJEST I UPUTE

OBRAZAC PRIVOLE

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Leave a Comment

Skip to content