Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2023. godini

Načelnik Općine Tovarnik poziva udruge građana da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2023. godini (dalje u tekstu: Natječaj).

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioriteno područje 1-projekti i programi  udruga za rad u kulturi
  • Prioriteno područje 2- projekti i programi  udruga za rad u sportu
  • Prioriteno područje 3- projekti i programi  braniteljskih udruga

prioritetno područje 4- projekti i programi  karitativnih udruga i udruga za rad u području socijalne skrbi.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 80.031,85 €. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 266.00 € , a najveći iznos po pojedinom projektu je 11.945,00 €.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana a završava 08.travnja  2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše četiri   projekta u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga na dan raspisivanja natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području koje se financira ovim Natječajem, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Tovarnik te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Kako se boduju  prijave  i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelja Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2023. godini.

Kriteriji za ocjenu prijavljenih programa i projekata   su navedeni u uputama za prijavitelje

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Tovarnik  http://www.opcina-tovarnik.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA TOVARNIK

A. G. MATOŠA 2

32249 TOVARNIK

„Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana

iz Proračuna Općine Tovarnik u 2023. godini-ne otvarati-uz naznaku prioritenog područja“

Natječajna dokumentacija može biti dostavljena i elektroničkim putem,  isključivo na adresu elektroničke pošte : pisarnica@opcina-tovarnik.hr

Podnositelji prijave koja se elektroničkim putem,  dužni su na zahtjev davatelja financijskih sredstava istome na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2023. godini.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Postupak za sprečavanje sukoba interesa: Postojanje sukoba interesa očituje se u tome da pojedinac koji sudjeluje u odlučivanju o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja ili ocjenjivanju kvalitete projektnih prijava ima osobno on ili član njegove obitelji  (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj, zaposlenik, član, član upravnog/izvršnog tijela ili čelnik prijavitelja niti bilo kojeg drugog pravnog subjekta povezanog na bilo koji način s tim prijaviteljem (partnerski odnos u provedbi projekta ili sl.)) u odnosu na spomenutog prijavitelja ( udrugu ) bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes a na uštrb javnog interesa.

Uslučaju nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti objektivnost i nepristranost ili ugroziti načelo izbjegavanja sukoba interesa, član povjerenstva je dužan osobno zatražiti izuzeće ili će ga se odlukom nadležnog tijela izuzeti iz članstva povjerenstva u odnosu na predmetni postupak dodjele financijskih sredstava. Svi članovi povjerenstava potpisom Izjave o nepristranosti i povjerljivosti (Obrazac A10) potvrđuju da nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavitelje, a lažno davanje izjave može biti podložno materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Udruge kojima nisu odobrena sredstva imaju pravu prigovora općinskom načelniku  u roku 8 dana od dana primitka obavijesti. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj  mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: pisarnica@opcina-tovarnik.hr

Odluka

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa projekta ili programa B1

Ogledni obrazac proračuna 2023. B2

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja B3

Obrazac_izjave_o_partnerstvu B4

Obrazac izjave o financiranim projektima B7

Obrazac_opisnog_izvjestaja_projekta C2

Obrazac financ izvjestaja projekta C3

 

Skip to content