Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2019. godini

(1) Načelnica Općine Tovarnik poziva udruge građana da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2019. godini (dalje u tekstu: Natječaj).

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioriteno područje 1-projekti i programi udruga za rad u kulturi
  • Prioriteno područje 2- projekti i programi udruga za rad u sportu
  • Prioriteno područje 3- projekti i programi braniteljskih udruga
  • prioritetno područje 4- projekti i programi karitativnih udruga i udruga za rad u području socijalne skrbi

(3) Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 675.000, 00 kuna (slovima: šestosedamdesetpettisuća kuna)

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna), a najveći iznos po pojedinom projektu je 90.000,00 kuna (slovima: devedeset tisuća kuna)

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana a završava 16. veljače 2019. godine.

(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše četiri projekta u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području koje se financira ovim Natječajem, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Tovarnik te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez

(6) Kako se boduju prijave i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2019. godini.

(7) Kriteriji za ocjenu prijavljenih programa i projekata su navedeni u uputama za prijavitelje

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Tovarnik https://opcina-tovarnik.hr

(9) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA TOVARNIK
A. G. MATOŠA 2
32249 TOVARNIK
„Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana
iz Proračuna Općine Tovarnik u 2019. godini-ne otvarati-uz naznaku prioritenog područja“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2019. godini.

(10) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(11) Postupak za sprečavanje sukoba interesa: Postojanje sukoba interesa očituje se u tome da pojedinac koji sudjeluje u odlučivanju o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja ili ocjenjivanju kvalitete projektnih prijava ima osobno on ili član njegove obitelji ( bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj, zaposlenik, član, član upravnog/izvršnog tijela ili čelnik prijavitelja niti bilo kojeg drugog pravnog subjekta povezanog na bilo koji način s tim prijaviteljem (partnerski odnos u provedbi projekta ili sl.)) u odnosu na spomenutog prijavitelja ( udrugu ) bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes a na uštrb javnog interesa.
U slučaju nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti objektivnost i nepristranost ili ugroziti načelo izbjegavanja sukoba interesa, član povjerenstva je dužan osobno zatražiti izuzeće ili će ga se odlukom nadležnog tijela izuzeti iz članstva povjerenstva u odnosu na predmetni postupak dodjele financijskih sredstava. Svi članovi povjerenstava potpisom Izjave o nepristranosti i povjerljivosti (Obrazac A10) potvrđuju da nisu u sukobu interesa u odnosu na prijavitelje, a lažno davanje izjave može biti podložno materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

(12) Udruge kojima nisu odobrena sredstva imaju pravu prigovora načelnici Općine u roku 8 dana od dana primitka obavijesti.

(13) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcinatovarnik@gmail.com

 

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković, oec.

PRILOZI

Upute-za-prijavitelje-udruge-2019.

Obrazac-opisnog-izvještaja-projekta

Obrazac-ugovora-o-financiranju

Ogledni-obrazac-izjave-o-nepristranosti-i-povjerljivosti

Opći-uvjeti-koji-se-primjenjuju-na-sklopljene-ugovore-u-okviru-natječaja

Ogledni-obrazac-proračuna-2019.

Obrazac-financijskog-izvještaja-projekta

Obrazac-izjave-o-financiranim-projektima

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-izjave-o-partnerstvu Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

Leave a Comment

Skip to content