Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 3/21 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“   Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21   ),

SAZIVAM

5.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

koja će se održati 20.12. (  ponedjeljak   ) u  17:30 h, u vijećnici Općine Tovarnik

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 6.12.2021.2. Odluka o duljini trajanja koncesije za pružanje usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području Općine Tovarnik
3. Odluka o stipendijama za akademsku godinu 2021/2022.
4. Odluka o izmjenama i dopuna odluke o programu poticanja razvoja poduzetništva na
području Općine Tovarnik za 2021. god.
5. Odluka o usvajanu proračuna Općine Tovarnik za 2022. god., projekcija za 2023. i
2024. god. te plana razvojnih programa 2022-2024 kao sastavnog djela proračuna
za 2022. god.
5.1. Odluka o usvajanju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. god.
5.2. Odluka o usvajanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. god.
5.3. Odluka o usvajanju programa utroška sredstava od zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Tovarnik za 2022. god.
5.4. Odluka o usvajanju socijalnog programa za 2022. god.
5.5. Odluka o usvajanju programa javnih potreba u sportu, kulturi i ostalih potreba
civilnog društva za 2022. god.

5.6. Šumski
5.7. Legalizacija
5.8. Prodaja kuća i stanova u vlasništvu RH
6. Odluka o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 2022. god.
7. Usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik u 2021.
god.
8. Usvajanje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Tovarnik za razdoblje 2022 – 2025. god.
9. Donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2022.
godinu
10. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
11. Odluka o osnivanju postrojba civilne zaštite
12. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

 

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19, svi nazočni na sjednici
Općinskog vijeća obvezni su pridržavati se posebnih preporuka i uputa Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo (obvezna dezinfekcija ruku na ulazu u Vijećnicu,
obavezno nošenje zaštitnih maski za lice, covid potvrda kojom se dokazuje da je
osoba preboljela, cijepljena ili testirana )

 

 

 

dnevni red za 5. sjednicu

prijedlog odluke osnivanju postrojbe civilne zaštite

Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Tovarnik

Prijedlog odluke o usvajanju Plana-razvoja-sustava-civilne-zastite-na-podrucju-Opcine-Tovarnik-na-2022.

Prijedlog odluke o usvajanju analize sustava CZ za 2021.

prijedlog odluke o izvršenju proračuna za 2022.

prijedlog Proračuna Općine Tovarnik za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

prijedlog izmjena programa poticanja poduzetništva za 2021. god.

prijedlog odluke o stipendijama za akademsku godinu 2021_2022

prijedlog odluke o duljini trajanja koncesije za pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Skip to content