Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), sazivam

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

 

koja će se održati 12. rujna 2018. u 19 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 04. lipnja 2018., Zapisnik sa 10. svečane sjednice – na znanje
  2. Izvješće o radu Načelnice
  3. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o koeficijentu za obračun plaća službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik
  4. Prijedlog Odluke o nekretninama u k.o. Biograd na Moru i k.o. Savudrija
  5. Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje sjednicama
  6. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – ukop pokojnika na području Općine Tovarnik
  7. Prijedlog Odluke o suosnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tovarnik za razdoblje od 1.1.2018.-30.06.2018.
  9. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

NAPOMENA:
Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti (Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost (najviše pet (5) osoba koje prve prijave svoj dolazak) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098/629-867 (predsjednik vijeća).

Leave a Comment

Skip to content