PONIŠTENJE OGLASA ZA PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK OD 11.05.2022.

Na temelju članka 29. stavak 3. i članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), načelnik Općine Tovarnik   donosi

O D L U K U

o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

I.

Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, na radno mjesto:

  • pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik KLASA: 112-04/22-01/05;  URBROJ: 2196-28-01-22-2, objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim web stranicama Općine Tovarnik dana 11.05.2022.  godine.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se svim kandidatima prijavljenima na oglas, a objavit će se na web stranici Općine Tovarnik.

 

NAČELNIK OPĆINE TOVARNIK

Anđelko Dobročinac, dipl.ing.

Skip to content