POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2023. GODINU

Temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uvedena je obveza izrade i donošenja provedbenih programa.

Provedbeni programi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave (ako je primjenjivo i planova razvoja jedinica lokalne samouprave) te vrijede za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLP(R)S, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje i javno objavljuje.

Detaljnije o polugodišnjem izvješću o provedbi provedbenog programa Općine Tovarnik pogledajte u prilogu.

Godišnje izvješće o provedbi PP – tekstualni dio

Polugodišnje izvješće o provedbi PP JLP(R)S TOVARNIK_01.01.-30.06.2023.

Skip to content