OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , općinski načelnik  dana 11.05.2022. objavljuje

OGLAS

ZA PRIJAM U SLUŽBU  NA ODREĐENO VRIJEME

radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

U  Jedinstveni upravni odjel,  na radno mjesto :

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj   ( m/ž )

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:

–           magistar pravne  struke ili stručni specijalist pravne  struke

–           najmanje jedna  godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–           organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

–           položen državni ispit  za odgovarajuće radno mjesto

–           poznavanje rada na računalu

napomena: Iznimno, ako se na oglas   ne javi osoba koja ispunjava gore propisan uvjet stupnja obrazovanja, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

 

osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima a nema položen državni stručni ispit može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome )
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseci od dana objavljivanja oglasa ) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda.
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • preslika e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Trajanje službe – do povratka duže vrijeme odsutnog službenika 

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto  predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto. Provjera zdravstvene sposobnosti se obavlja na trošak Općine Tovarnik.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju:

 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(„Narodne novine“, broj 121/2017)

 

Navedeni Zakon obvezuje državna tijela da prilikom zapošljavanja službenika i namještenika daju prednost nezaposlenom ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja, odnosno oglasa i to sljedećim redoslijedom:

 • djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
 • djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
 • članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dragovoljcu iz Domovinskog rata
 • hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
 • djetetu umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i
 • djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i oglasa te ostalu dokumentaciju navedenu u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

 1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i 80/10)

Odredbom članka 22. stavka 2. navedenoga Zakona pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima vodeći računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i stečenim pravima.

U popunjavanju mjesta u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima prednost pod istim uvjetima imaju predstavnici nacionalnih manjina. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 22. navedenog Zakona, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U Općini Tovarnik, u tijelima uprave, do sada nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te  pripadnici srpske nacionalne manjine imaju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

 1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

(„Narodne novine“ broj 157/13)

Sukladno članku 9. navedenoga Zakona, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 1. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

(„Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13)

Sukladno članku 48.f navedenog Zakona, državna tijela obvezna su pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:

 • djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona,
 • mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona,
 • bračnom drugu i roditeljima osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona.

Prednost ostvarivanja prava na zapošljavanje ostvaruje se redoslijedom od točke 1. prema točki 3. navedenog članka pod uvjetom da nema kandidata iz članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost.

Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Tovarnik www.opcina-tovarnik.hr

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici www.opcina-tovarnik.hr  i na oglasnoj ploči Općine Tovarnika najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .

Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA TOVARNIK, A. G. MATOŠA 2, 32249  Tovarnik  , sa naznakom : „oglas za pročelnika  – ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a. ( oglas na HZZ-u objavljen  11.05.2022. ) 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Tovarnik  zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

opis poslova i podatci o plaći pročelnik

IZJAVA ( ČL. 15. I 16. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JLRS )

prijava za posao procelnik

Skip to content