Odluka o načinu raspodjele sredstava za 2018. g. (financiranje udruga) i godišnji plan natječaja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine, broj  33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,  19/13, 137/15 i 123/17),  članka 48. stavka 3. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br 4/13, 14/13 ) Zakona o udrugama (Narodne Novine, broj 74/14, 70/17) a sukladno odredbama  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne Novine, broj 26/15) Načelnica Općine Tovarnik dana 22. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Tovarnik za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga na području Općine Tovarnik

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i  projekata  udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 655.000,00  kuna (slovima: šestopedesitpet tisuća kuna) a koja su proračunu Općine Tovarnik za 2018. g. raspoređena  prema sljedećim prioritetnim područjima:

  • pozicija 181, tekuće potpore udrugama u kulturi –  000,00  kn
  • pozicija 151-1, tekuće potpore udrugama u športu – 320.000,00 kn
  • pozicija 211 tekuće donacije braniteljskim udrugama – 60.000,00 kn
  • pozicija 213- tekuće donacije karitativnim udrugama i udrugama u području socijalne skrbi – 25.000,00 kn

II.

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina Tovarnik i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1. tekst javnog natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta
a. Obrazac opisa programa ili projekta ( B1 )
b. Obrazac proračuna programa ili projekta ( B2 )
c. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja ( B3 )
d. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) ( B4 )
e. Obrazac izjave o financiranim projektima organizacije iz sredstava državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini ( B7 )
4. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.
a. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta (B10)
b. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta (C2)
c. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta (C3)

IV.

Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Općine Tovarnik http://www.opcina-tovarnik.com .

V.

Sukladno Uputama za prijavitelje, Općina Tovarnik  je osnovala  Povjerenstvo  za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja te će provesti otvaranje zaprimljenih prijava.

Općina Tovarnik  je osnovala  Povjerenstvo za ocjenjivanje zaprimljenih projektnih prijava koje će uspješno ispuniti  provjeru propisanih uvjeta natječaja.

Članovi Povjerenstva  za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja i Povjerenstva za ocjenjivanje zaprimljenih projektnih prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku o radu kojega donesu.

Naknade za rad članova Povjerenstva za ocjenjivanje  osigurat će se iz sredstava davatelja financijskih sredstava.

VI.

Na temelju provedenoga postupka ocjenjivanja projekata, Načelnica Općine Tovarnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2018. godini.

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Načelnica Općine će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Tovarnik http://www.opcina-tovarnik.com.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 007-01/18-01/04

URBROJ: 2188/12-03/01-18-1

Tovarnik, 22. siječnja  2018. godine

 

  NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

         Ruža V. Šijaković, oec.

 

PRILOZI

Ogledni obrazac za godišnji plan natječaja za 2018. g.

 

Leave a Comment

Skip to content